Ashot Ashkelon News

NEWS

News

News

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

30.08.2019

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח’ עזרא
יסודי 2 ,אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום ה’, 12 בספטמבר 2019 ,בשעה 00:10 .אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע
לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום ה’,
19 בספטמבר 2019 ,באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה
לבעלי המניות.
הנושאים על סדר היום
1 .הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 ובדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018.
2 .מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה.
3 .אישור מינויו מחדש של ד”ר קובי כגן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
4 .אישור מינויה מחדש של גב’ מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.
5 .אישור מינויו מחדש של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
6 .אישור מינויה מחדש של גב’ מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.
7 .אישור מינויו מחדש של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת
8 .אישור מינויו מחדש של מר דן ביטון כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, לתקופת כהונה
נוספת )שלישית(, בת שלוש שנים, באותם תנאי כהונה.
זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של
יום ה’, 15 באוגוסט 2019.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות כתב הצבעה. את כתב
ההצבעה יש להמציא לחברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה, עד ארבע
שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: יום ב’, 2 בספטמבר 2019.
מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברחוב עזרא יסודי 2 ,אזור התעשייה הצפוני, אשקלון,
.7863702
כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה: כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל
הבורסה לניירות ערך בהם ניתן למצוא את הנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה,
הינם: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: il.gov.isa.magna.www .אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
.www.tase.co.il :מ”בע
לפרטים נוספים בדבר האסיפה כאמור, פירוט הנושאים שעל סדר היום, הרוב הנדרש ועוד ראה דיווח מיידי שפרסמה
החברה ביום ה’ 8 באוגוסט 2019 ,באתר מגנ”א של רשות ניירות ערך שכתובתו il.gov.isa.magna.www.
עשות אשקלון תעשיות בע”מ