Ashot Ashkelon News

NEWS

News

News

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בתאריך 25 ביולי 2021

עשות אשקלון תעשיות בע"מ ("החברה") הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח' עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום א', 25 ביולי 2021, בשעה 15:00. אם...

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בתאריך 4 באפריל 2021

עשות אשקלון תעשיות בע"מ ("החברה") דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת   בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית...

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בתאריך 20 באפריל 2020

עשות אשקלון תעשיות בע"מ ("החברה") מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה   ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח' עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום ג', 21 באפריל 2020, בשעה 15:00. אם...

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח' עזרא יסודי 2 ,אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום ה', 12 בספטמבר 2019 ,בשעה 00:10 .אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה...