CODE OF ETHICS

Code of Ethics

עקרונות קוד התנהגות עסקית

1.             חשיבות האתיקה

בעשות, אנו מאמינים כי ניהול פעילות החברה על בסיס ערכים של הגינות, שקיפות, כבוד הדדי ותום לב, יובילו את החברה להגשמת מטרותיה העסקיות ועמידה ביעדיה, תוך שגשוג תדמיתה ושמה הטוב של החברה.

חברי הדירקטוריון, הנהלת החברה, ועד העובדים וכל אחד מהעובדים בחברה יפעלו במשותף לקיום קוד התנהגות עסקית זה, מתוך הבנה כי עמידה בנורמות הנדרשות תתרום לסביבת עבודה טובה ואפקטיבית ולהצלחה בפעילות העסקית כאמור.

 

2.             קוד התנהגות עסקית כמסגרת לכללי ההתנהגות העסקית

קוד זה מהווה מסגרת למדיניות החברה באשר להתנהגות כפי שבאה לידי ביטוי גם בהסכמים הקיבוציים החלים בעשות, תקנון המשמעת, נוהלי החברה והוראות משאבי אנוש, אשר מתעדכנים מעת לעת. קוד התנהגות עסקית זה בא בנוסף וכהשלמה לנוהלי החברה ולנורמות ההתנהגות החברתית והעסקית המחויבות עפ”י דין. בכל מקרה של סתירה, יגברו הוראות החוק.

 

3.             תחולה

קוד ההתנהגות זה חל על כל מנהלי, עובדי ויועצי החברה, לרבות מנהלי עובדי ויועצי חברת הבת שלה Reliance Gear. אנו מצפים מכל הפועל בשם עשות, לפעול בהתנהגות אתית והוגנת בהתאם לקוד זה ולנוהלי החברה.

 

4.             כבוד הדדי

בעשות ומחוצה לה, אנו נתייחס לזולת, בכבוד, בהגינות ובאדיבות תוך כיבוד ההבדלים הקיימים והשוני בין בני האדם. נימנע מכל מעשה או מחדל שיש בו לפגוע בזולת או להטרידו וכן מכל אפליה על רקע דת, גזע, מין, נטייה מינית, מוגבלות או מכל רקע אחר המבטא שוני בין בני אדם. אנו נתייחס בכבוד ללקוחות, ספקים, קבלנים וגורמי חוץ אחרים עמם עשות בקשר לרבות עם עובדיהם.

 

5.             שיתוף פעולה עם ועד העובדים

בעשות מתקיימת מערכת יחסי עבודה קיבוצית עם ועד עובדי עשות, מתו אמונה בשיתוף פעולה הדדי והידברות קבועה ופתוחה עם נציגי העובדים בכל הקשור למערכת יחסי העבודה בעשות ולתנאי העסקת העובדים.

 

6.             כללי התנהגות בעבודה

עובדי עשות ומנהליה מחוייבים לפעול בהתאם לכללי ההתנהגות בעבודה וחובות העובד, כפי שפורטו בפרק 1 לתקנון המשמעת החל בעשות מכח הסכמי העבודה החלים בחברה, ובנוהלי החברה.

 

7.             הגנת הפרטיות

בעשות מאמינים בזכות האדם לפרטיות ואנו נכבד את צנעת הפרט של כל עובד, מנהל, יועץ, ספק וכל אדם באשר לנתונים האישיים שלו, שכרו, מצבו האישי, בריאותו וכל מידע הנמצא במערכות המידע של עשות. אנו נאבטח את המידע וננחה את האחראים על ניהולו, לשמירה על הפרטיות. אנו נפעל עפ”י חוק הגנת הפרטיות ונעשה שימוש במאגרי המידע עפ”י הקבוע בנהלי החברה.

 

8.             ניגוד עניינים

אנו נפעל בהתאם לאינטרסים של עשות ונימנע מכל מצב של ניגוד עניינים והעמדת האינטרסים האישיים שלנו לפני צרכי עשות. בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים, יש לדווח לגורם האחראי בחברה ו/או ליועץ המשפטי של החברה.

 

9.             הגנה על נכסי החברה ושמה הטוב

עלינו לזכור כי כל אחד מאתנו מייצג את החברה ונעשה הכל על מנת לשמור על שמה הטוב של החברה והמוניטין שלה.

אנו נשמור ונגן על נכסי החברה, נכסים פיזיים וקניין רוחני לרבות סודות מסחריים, פטנטים, שמות מסחריים, זכויות יוצרים, מידע עסקי, הידע ותיעודו. התחייבות זו תהיה בתוקף הן במהלך עבודתנו בחברה, ותישאר בתוקף גם לאחר סיום עבודתנו בחברה, אלא אם סוכם אחרת מול הנהלה החברה באופן מפורש.

השימוש שלנו בנכסים אלו יהיה לצורכי עבודה ולא לשימוש אישי.

 

10.         איסור על פעילות פוליטית

החברה מאמינה בחופש הדעה של כל אדם. עשות מתנגדת לפעילות פוליטית במהלך שעות העבודה בחברה. במהלך העבודה נקפיד על ניתוק בין עבודתנו בחברה לבין עמדתנו ותמיכתנו הפוליטיות.

 

11.         עמידה בהוראות הדין

עשות הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, הפועלת עפ”י חוקי מדינת ישראל. אנו נדרשים לעמוד בדרישות החוק, התקנות, החלטות, הנחיות ואישורים של ממשלת ישראל, משרדיה וגופים הקשורים בה. על מנת לעמוד בסטנדרטים המשפטיים, בכל שאלה או ספק, יש להיוועץ בייעוץ המשפטי בחברה.

 

12.         התנהגות עסקית ויחס הוגן ללקוחות וספקים

עשות מקיימת מערכות יחסים הדוקות עם לקוחות וספקים המבוססות על כבוד הדדי. אנו מתייחסים ביושר ובהגינות כלפי ספקים, לקוחות, מתחרים וכל מי שהחברה מנהלת עמו עסקים.

 

קוד התנהגות עסקית חל על כל מנהלי ועובדי החברה והם מחויבים לפעול באופן הוגן ואתי בעת ביצוע פעולות וניהול משא ומתן בשם החברה, תוך עמידה בהתחייבויות החוקיות והחוזיות. התחייבויות החברה יהיו עפ”י נוהל סמכויות חתימה כפי שמאושר ע”י דירקטוריון החברה מעת לעת.

 

עשות מחויבת לתחרות הוגנת, בין היתר, על ידי מניעת הגבלות בלתי סבירות על חופש המסחר וכיבוד החוקים במדינות עמן היא מתקשרת, לרבות הנורמות החלות על הסחר הבינלאומי באשר ליבוא ויצוא, וביתר שאת המגבלות הנדרשות בשל פיקוח על יבוא ויצוא של מוצרים מפוקחים.

 

עשות תקפיד, כי הדוחות הכספיים שלה ישקפו את פעולותיה ופעילותה העסקית במועד, באופן מלא, ברור, מדויק ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים והוראות הדין. החברה תיתן את כל הדיווחים הנדרשים ממנה בהתאם להתחייבויותיה עפ”י דין, התחייבויותיה החוזיות ובהתאם לסטנדרטים העסקיים להם היא מחויבת.

 

13.         הימנעות מעשי שחיתות והונאה

עשות ועובדיה ימנעו מכל  מעשי שחיתות, שוחד, הונאה ופעילויות עסקיות אסורות נוספות ויפעלו בהתאם להוראות הדין החל בכל הנוגע למעשים אלו, בארץ ובעולם.

14.         בטיחות ואיכות הסביבה

אנו נשמור על הכללים בנושא הבטיחות והגהות בעבודה, תוך עמידה קפדנית בכל החוקים והתקנות של מדינת ישראל ושל הסביבה בה היא פועלת, על מנת שסביבת העבודה תהייה בטוחה ובטיחותית, ככל שניתן, ונטולת סכנות. לשם כך מפעילה החברה מערך מקצועי ומיומן של ניהול בטיחות, גהות תעסוקתית ואיכות הסביבה, ופועלת להטמעת מחויבות זו במניעת זיהום סביבתי והבטחת שיפור מתמיד ברמת איכות הסביבה במפעל. חובה עלינו לדווח על כל תאונה, תקלה, פציעה, מתקן או ציוד שאינם בטיחותיים ועל כל תקרית או מעשה איום והפחדה לממונה או למטפל בנושא וזאת בהקדם האפשרי.

 

15.         אבטחת איכות

אנו נקפיד על יחסי אמון עם לקוחות וספקים ונפעל לקיום התחייבויות בגילוי ובתום לב ונשמור על שמה הטוב של עשות ויוקרתה המקצועית. למוצרי החברה יש מוניטין בשל רמת איכות המוצרים הגבוהה, ואנו נשמור על מוניטין זה. כל עובד יקפיד על תהליכי איכות, בקרה ודיווח על כל פגם באשר למוצרי החברה.

 

16.         בטחון ואבטחת מידע עסקי

השימוש במידע של החברה ישמש לשם מטרות עסקיות בלבד, לפי הרשאה. כתעשייה  אשר חלק ממוצריה הם צבאיים, השימוש במידע והפצתו יהיה עפ”י הסיווג הביטחוני של המידע ובהתאם להנחיות הביטחון.

העברת מידע בטחוני עלולה לגרום נזק רב לביטחון המדינה ולפעילותה של החברה, וכך הוא הדבר ביחס להעברת מידע סודי-עסקי בתחומי הפעילות האזרחיים. לכן, במהלך עבודתנו בעשות וגם לאחר סיום עבודתנו, אנו מחויבים לשמירת המידע והגנה על מידע סודי אשר הגיע אלינו במהלך העבודה מלקוחותינו הביטחוניים והאזרחיים, בהתאם לכל דין ולנוהלי החברה.

 

17.         כתובת לקבלת פניות

קוד ההתנהגות העסקית יפורסם ויופץ לעובדי החברה ולקוחות החברה, הן באתר האינטרנט של החברה והן ברשת המחשבים הפנימית.

עמידה בסטנדרטים על פי הקוד האתי, מחייבת גם דיווח בכל מקרה של חשש להתנהגות בניגוד לקוד האתי ולנוהלי החברה. בכל מקרה של ספק, שאלה או תלונה באשר להתנהגות אתית או חשש להפרתה ע”י מי מעובדי החברה או מנהליה, אנא פנו לנציבת התלונות של החברה- הגב’ שושי ויינשטיין בכתובת: shoshi.vainshtain@ashot.co.il

טלפון: 08-6721504

 

18.         טיפול בפניות

נציב תלונות ופניות יבחן את התלונות, יבדוק אותן, יסכם את ממצאי הבדיקה ויעביר למנכ”ל החברה, את המלצותיו לטיפול.

 

19.         הגנה על מתלונן וסודיות

 

כל שאלה, חשש או תלונה, אשר תתקבל אצל נציג תלונות ופניות או בקו האתיקה תטופל בסודיות תוך שמירה, על חיסיון זהות המתלונן. החברה תגן על כל מתלונן אשר הגיש תלונה בתום לב, גם אם התבררה כלא נכונה.

 

אלי דמרי

 

מנכ”ל

Ron Pirostela

Mr. Ron Pirostela serves as VP of Strategic Planning. Ron joined Ashot Ashkelon in 2008 and held the Head of Aviation Project Management position until 2018; then, he was appointed VP of Marketing and Business Development and the Head of the Aviation Division. Ron, a former officer in Israel Air Force's Technical Branch, has held a wide range of positions as a commander of technical units at Air Force bases, military staff positions, commander of a techno-logistics unit, and more. Ron completed his 26-year service at IAF with the rank of Lieutenant Colonel. Ron holds a BA in Logistics from the Open University and an MA in Public Administration from Bar Ilan University.

VP Strategic Planning

Izick Azulay

Head of Quality Assurance

Mr. Izick Azulay was appointed as head of quality assurance at Ashot Ashkelon Industries Ltd. In 2022.
Izick joined Ashot Ashkelon in 1988 as a CNC operator. From there, he has developed to several managerial levels positions on the production floor, where he gained extensive experience with Ashot's comprehensive technological capabilities. Prior to his current role, Izick served as head of the final inspection department.
Izick brings broad technical experience to his role, focusing on quality assurance management systems.

Eliyahu Damari

Company CEO

Mr. Eliyahu (Eli) Damari has been the CEO of Ashot Ashkelon and Chairman of the Board of Directors of the American subsidiary, Reliance Gear, since 2019.
Eli began his career as an engineer, progressing through many and varied positions in the company, reaching the position of VP of Operations in 2002 until 2016. In the years 2016 - 2019 Eli served as CEO of the Olympia Advanced Metal Industries Group. Eli has extensive technological and managerial experience, and over the years has led complex company projects at the operational and engineering level, including the implementation of advanced logistics and engineering management systems in the Company.
Eli holds a BSc degree in Mechanical Engineering from Ben-Gurion University and an MBA degree from Ben-Gurion University.

Yehuda Hadrian

Director of Engineering

Mr. Yehuda Hadrian has been the Director of Engineering at Ashot Ashkelon Industries since 2017.
Yehuda joined Ashot Ashkelon in 1978, and since then has served in key positions in the field of production and engineering, including Manager of Procurement, of the Operations Division and of the Technologies Division in the Company. Yehuda leads all of the Company's engineering and technological activities and has extensive experience in starting new projects from the point of view of engineering, problem solving and providing engineering solutions to the Company's customers.
Yehuda holds a BSc degree in Mechanical Engineering from the Technion in Haifa.

Shai Avrahami

Manager of the Military Business Unit

Mr. Shai Avrahami was appointed Manager of the Military Business Unit at Ashot Ashkelon Industries Ltd. in 2021.
Shai joined Ashot Ashkelon in 2008, at the beginning of his career he served as Manager of the Assembly Department and later on as Manager of the Continuous Tracks projects.
Before joining Ashot, Shai held a variety of officer positions in the Technology and Maintenance Corps’ Land Force, including Engines Commander, Paratroopers Brigade’s Technology and Maintenance Corps officer, Workshop Commander, and more.
Shai holds a BA degree in Logistics from Sapir College and an MBA degree from Peres Academic Center.

Yair Kaufman

VP Finance and Control

Mr. Yair Kaufman serves as VP of Finance and Control at Ashot Ashkelon Industries Ltd. and as a Director of the American subsidiary, Reliance Gear.
Yair joined Ashot Ashkelon in 2019, bringing nearly 20 years of experience in financial management, control, contracts and sales, including management of Foreign Military Financing (FMF) at a number of companies in Israel and in the US for the Elbit Systems Group.
Yair is a Certified Public Accountant. He holds a BA degree in Economics and Accounting from the University of Haifa and an MBA degree with a specialization in Financial Management and Financing from Tel Aviv University.

Amit Moshe

VP Operations

Mr. Amit Moshe serves as the VP of Operations at Ashot Ashkelon Industries Ltd. Amit joined Ashot Ashkelon in 2009 and has since served in a number of key positions such as Deputy Manager of Internal Procurement and Subcontracting, and Production Manager until his appointment to his current position in 2020. Amit holds a BSc degree in Mechanical Engineering from Ben Gurion University and an Executive MBA degree from Bar Ilan University

Nathalie Eliyahu

VP Human Resources and Administration

Ms. Nathalie Eliyahu serves as VP of Human Resources and Administration at Ashot Ashkelon Industries Ltd.
Natalie joined Ashot Ashkelon in 2018, bringing with her rich and significant experience in human resource management and organizational development. In her most recent position, she served as Human Resources Manager at the Central Sales and Distribution Company of the CBC Group.
Nathalie holds an MA in Organizational Consulting and Development from the College of Management Academic Studies, and a BA in Business Administration from the Ruppin Academic Center.

Adv. Arik Safran

Legal Counsel

Adv. Arik Safran serves as the General Counsel of Ashot Ashkelon Industries Ltd., and of the American subsidiary, Reliance Gear.
Arik joined Ashot Ashkelon in 2020. Arik brings with him extensive managerial and legal experience, both as Assistant to the CEO and General Counsel in the civil market as well as Assistant to the CEO and, later, Professional Advisor to the Minister at the Ministry of Science and Technology and at the Ministry of Labor, Welfare and Social Services. Prior to that, Arik worked as an attorney in leading law firms.
Arik holds a BA in Law and Psychology from the University of Haifa and an MBA with a specialization in Strategy, Marketing and Entrepreneurship from Tel Aviv University. Arik has been licensed to practice law by the Israel Bar Association since 2010.