SUPPLIER MANAGEMENT

Supplier management

תנאים כלליים להזמנה

 1. הגדרות

  “ההזמנה” – כל המסמכים המהווים את ההסכם בין עשות לבין הספק כאמור להלן, לרבות טופס ההזמנה, התנאים הכלליים והנספחים השונים.

  “תנאים כלליים” – התנאים המפורטים על גבי ההזמנה ו/או מפורטים באתר האינטרנט של עשות www.ashot.co.il.

  “עשות” – עשות אשקלון תעשיות בע”מ.

  “הספק” – כל אדם ו/או גוף המתקשר עם עשות לאספקת חומרים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או עבודה ו/או ידע.

 2. בטול מסמכים קודמים

  עם חתימת הזמנה על ידי הצדדים, בטלים כל מסמך, הסכם או זיכרון דברים, בעל פה או בכתב, הנוגעים להזמנה ואשר נערכו או סוכמו קודם חתימת ההזמנה. זאת, למעט מסמכים שצוין מפורשות בהזמנה, כי יעמדו בעינם אף לאחר החתימה. ההזמנה נעשית בכפוף לתנאים כלליים אלו המהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

  בכל מקרה של סתירה, ניגוד או אי התאמה בהוראות, תכניות או פרט כלשהו שבתנאים הכלליים לעומת האמור בטופס ההזמנה גופו או כל מסמך אחר המהווה חלק ממנה – כוחה של ההזמנה או מסמך כאמור עדיפים על התנאים הכלליים, בתנאי שאושרו ונחתמו ע”י נציג מוסמך מטעם עשות.

 3. הזמנת שירותים על ידי עשות

  עשות תהיה רשאית, מידי פעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר לספק הזמנה של שירותים (להלן: “הזמנה”).

  ההזמנה תינתן במסירה ביד לנציג הספק ו/או באמצעות מכשיר פקס ו/או בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות כל מערכת אלקטרונית אחרת, כפי שתורה על כך עשות.

  בהזמנה תציין עשות את סוג המוצרים ו/או השירותים המוזמנים, הכמות הנדרשת לה מכל סוג של מוצרים ו/או שירותים, מועד האספקה הנדרש ותנאים נוספים בעניין ההזמנה ככל שתמצא לנכון.

  עשות תצרף להזמנה, בין בפועל ובין על דרך ההפניה את המסמכים הבאים: הסכם כללי, (ככל ונחתם בין הצדדים יצורף על דרך ההפניה), תנאים כלליים (יצורפו על דרך ההפניה), תוכניות, דרישות איכות, אפיון מוצר, מידות וכיו”ב (יצורפו בפועל או על דרך ההפניה להזמנות קודמות), תקנים רלבנטיים (ככל שלא נאמר אחרת במפורש, יצורפו התקנים הרלבנטיים, על דרך ההפניה).

  הספק יאשר קבלת ההזמנה, בכתב, לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר מועד קבלת ההזמנה, כמתואר בסעיף  בו נמסרה לידי הספק.

  הספק מתחייב לשמור בכל תקופת ההסכם, בין לפני אספקת השירותים נשוא ההזמנה ובין לאחר מכן, העתקים של ההזמנות לצורך מעקב ובירורים, ככל שיידרשו בין הצדדים.

 4. איכות הפריטים וטיב השירות

  הפריטים, נשוא ההזמנה, יסופקו לעשות ויהיו מן המין, האיכות, הטיב, המידות, סוגי החומר, התיאור והעיבוד, הכל בהתאם למפורט בהזמנה, ואם לא נאמר אחרת, יהיו ממיטב איכות החומר ובביצוע מקצועי מעולה.

  כל עבודה או שרות נשוא ההזמנה יבוצעו עבור עשות בנאמנות, באיכות גבוהה וברמה מקצועית גבוהה.

  נקבע לפריט כלשהו תקן רשמי, תקן זמני או תקן מנחה, יעמדו הפריטים נשוא ההזמנה (כל עבודה או שרות הכוללים אספקת פריטים כאמור) בדרישות התקן. האמור בס”ק זה איננו גורע מן האמור בס”ק (א) ו- (ב) לעיל, ואינו גורע מדרישות עשות כפי שפורטו בהזמנה ו/או בנספחים להזמנה.

 5. נכסי עשות ואחריות הספק להם

  כל חומר גולמי ו/או מעובד ו/או שאריות ו/או שבבים שנוצרו כתוצאה מעיבוד החומר, וכן ציוד, מכשירים, חומרי גלם, תבניות, מבלטים ובכלל זה כל טובין שהם או חלק מהם, לרבות כל מפרט ושירטוט, שעשות מסרה לספק או נשאה בהוצאות רכישתם (להלן “נכסי עשות”) הנם, יהיו ויישארו בבעלותה הבלעדית של עשות ואסור לספק להשתמש בהם, אלא לצורך בצוע ההזמנה. הספק יאחסן את נכסי עשות בנפרד ובצורה נאותה באופן המאפשר לזהותם כרכוש עשות.

  קבלת נכסי עשות על ידי הספק תשמש הוכחה מכרעת, כי היו בעלי איכות טובה ומתאימה לצורכי ביצוע ההזמנה, אלא אם כן הודיע הספק אחרת תוך 7 ימים מיום קבלת נכסי עשות לידיו, או תוך מחצית התקופה שבין הוצאת ההזמנה ועד למועד שנקבע לאספקה הראשונה לפיה; על פי המועד המוקדם יותר, והמציא תוך תקופה זו הוכחות לביסוס טענתו.

  הספק אחראי כלפי עשות לנכסי עשות, לשמירתם ולאחזקתם התקינה, ולכל אבדן או נזק לנכסי עשות, לרבות פחת ובלאי הנגרמים כתוצאה מן העבודה על נכסי עשות, תהיה הסיבה לכך אשר תהיה, בין אם הדבר נגרם ברשלנות הספק ובין אם לאו, בין אם הנזק נגרם על ידי הספק עצמו ו/או על ידי עובדיו ובין אם נגרם על ידי צד שלישי כלשהו.

  הספק מתחייב כי אחסנת נכסי עשות במחסניו תעשה בהתאם להוראות שיקבעו מפעם לפעם ע”י עשות ובאופן שיבטיח את תקינותם. הספק יתקן לאלתר כל פגם ו/או ליקוי בקשר לאחסון נכסי עשות. הספק יאפשר לנציגי עשות, בכל עת לפי בקשתם, לבקר ולבדוק את מצב נכסי עשות הנמצאים בידיו.

 6. ידע של עשות

  כל ידע שעשות מסרה לספק או נשאה בהוצאות רכישתו ו/או השגתו וכל ידע שהושג עקב פיתוח או מחקר שעשות משלמת תמורתו או נושאת בהוצאותיו או שהושג עקב ביצוע הזמנה זו או באמצעות כספים ששילמה עשות במסגרת הזמנה זו, יהיה בבעלותה הבלעדית של עשות ואסור לספק להשתמש בו אלא לצורך ביצוע הזמנה זו. הידע יישמר על ידי הספק באופן שימנע העברתו לכל אדם אחר וכן ימנע את השימוש בו על ידי אנשים אחרים.

  לצורך הזמנה זו “ידע” – זכויות יוצרים, פטנטים, שרטוטים, מסמכי תכנון, שיטות עבודה ותכנון כלים, מינוח של חלקים, תוכנה, הוראות ונהלים המתייחסים לפיתוח, לייצור, להרכבה, לביקורת איכות, למבחני קבלה, לאחזקה ולרבות אלה המתייחסים לכלי ייצור, הרכבה, בדיקה, ואחזקה וכל חומר כתוב אחר הקשור או הכרוך בפיתוח, ייצור, הרכבה, בדיקה או אחזקה. כן כולל “ידע” כל רעיון, שיטה ואינפורמציה שאינם נחלת הכלל בין אם הם מוגנים באמצעות דיני פטנטים, זכויות יוצרים או דבר חקיקה אחר ובין אם לאו, וכן תוצאות ביצוע העבודה (לרבות אך לא רק, דוחות בחינה, ניסוי, שיטות תיקון וכדומה). “ידע” כולל גם כל מסמך, רישום, תוכנה, אמצעי אחסנה מגנטיים, אופטיים ואחרים המשמשים לאגירת מידע מסווג או כל אמצעי אחר שבו נרשם או תואר ה”ידע”.

  “ידע” בסיווג “סודי ביותר” המאוחסן ע”ג מדיה מגנטית או אופטית, יאוחסן ע”ג מדיה נתיקה בלבד (דיסקט או דיסק נתיק) אשר תימסר בגמר ביצוע ההזמנה לחזקת ובעלות עשות.

 7. אחריות הספק לידע של עשות ושמירת סודיות

  הספק אחראי כלפי עשות לשמירת הידע של עשות כמפורט בסעיף 5 לעיל ולאחזקתו התקינה.

  הספק מתחייב לשמור בסוד על הידע של עשות כאמור בסעיף 5 לעיל, וכן על ידיעות ומסמכים הקשורים לביצוע הזמנה זו, שיגיעו אליו תוך או עקב ביצוע. הספק מתחייב לא להשתמש בידע או בידיעות או במסמכים כאמור או בכל חלק מהם שלא לצורכי הזמנה זו.

  הספק מצהיר בזאת, שידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות כאמור בסעיף 15.1 לעיל עלולה להוות עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים), תשל”ז- 1977 ו/או הפרה של הוראות International Traffic In Arms Regulations of The United States of America (ITAR), וכן ידוע לו שגילוי סודות מסחריים של עשות עלול לגרום לה ולצדדים שלישיים הקשורים עימה, נזקים כבדים.

  עשות רשאית בכל עת ליתן לספק הוראות בדבר כללי בטחון או סידורי בטחון להבטחת קיום האמור בס”ק (א) ו- (ב) לעיל.

  הספק מתחייב להביא את ס”ק (ב) ו- (ג) לעיל וכן את סעיף 5 לעיל לידיעת כל אחד מעובדיו לרבות קבלני המשנה והוא יהא אחראי לכך שאלו ישמרו על סודיות כאמור בסעיף זה.

 8. שיפוי בגין נזקהספק אחראי כלפי עשות לשמירת הידע של עשות כמפורט בסעיף 5 לעיל ולאחזקות התקינה.

  הספק ישא באחריות כלפי עשות, כלפי עובדי עשות ואנשים הפועלים מטעמה,  לכל תביעה בגין נזק או אבדן שייגרמו מכל סיבה שהיא תוך או עקב ביצוע ההזמנה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, לרבות עובדי הספק, עובדי עשות או אנשים הפועלים מטעמה או לכל אדם אחר בין אם הוא בשירות הספק או בשירות עשות ובין אם לאו.

  האמור בס”ק (א) לא יחול על אחריות שמקורה ברשלנות של עשות, של עובדיה או של אנשים הפועלים מטעמה, אם מעשה הרשלנות בוצע במקום שאיננו בחזקת הספק או שאיננו בשליטתו או שאיננו נתון תחת פיקוחו. אולם האמור בס”ק (א) יחול על אחריות שנגרמה עקב שימוש ברכב מנועי שבבעלות הספק או בחזקתו או בשליטתו. אחריות הצדדים או חלוקת האחריות ביניהם במקרים הנכללים בגדר ס”ק זה תיקבע על יסוד-הדין.

  בכל מקרה בו האחריות על-פי ההסכם ו/או על-פי דין מוטלת על הספק, יפצה הספק את עשות מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום נזק ו/או הפסד שיגרמו לעשות ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה, לרבות בהוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד.

  הספק מתחייב לשפות את עשות, את עובדי עשות ואנשים הפועלים מטעמה על כל סכום שיחויבו לשלם בגין נזק או אבדן כאמור בס”ק (א) או בסיפא של ס”ק (ב) לעיל. עשות תודיע לספק על כל תביעה שתוגש נגדה, והספק יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה להצטרף כצד לתביעה.

 9. ביטוח

  על מנת להבטיח מילוי התחייבויותיו של הספק על פי סעיפים 4 ו-7 לעיל ומבלי לגרוע מכל התחייבות שלא על פי הזמנה זו, יבטח הספק על חשבונו את נכסי עשות במלוא ערכם בפני כל הסיכונים, וכן יבטח הספק את אחריותו לפי סעיף 7 לעיל. המבוטחים יהיו, בנוסף לספק, עשות, עובדי עשות והאנשים הפועלים מטעמה.

  מבלי לגרוע מאחריותו של הספק, רשאית עשות לתבוע מהספק, כי לפני עשיית כל חוזה ביטוח כאמור בס”ק (א) לעיל, יקבל את הסכמת עשות להיקפו של הביטוח ולשאר תנאי חוזה הביטוח. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות דברים אלה, תהיה עשות רשאית לדרוש, כי בביטוח נכסי עשות יצוין בפוליסה כי כל התשלומים המגיעים לפיה ישולמו במישרין לעשות. הספק ימציא לעשות, לפי דרישתה הראשונה, את חוזה הביטוח ואת הקבלות על תשלום דמי הביטוח השוטפים.

  למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה או בעריכת הביטוחים כאמור כדי לפטור את הספק מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה בפוליסה מפוליסות הבטוח או כדי לגרוע מאחריותו על פי תנאים אלה, הסכם, או דין.

 10. הימנעות מייצור פריטים מהסוג שבהזמנה
  הספק מתחייב לא לייצר ולא לספק לכל אדם או גוף אחר, זולת עשות פריטים או חלקי פריטים מהסוג נשוא ההזמנה, אלא אם כן קיבל אישור לכך מראש ובכתב מאת עשות ובכפוף לתנאים עליהם יוסכם עם עשות. עשות תיתן לספק, לפי בקשתו, אישור כאמור לגבי פריטים שייצורם איננו כרוך במישרין או בעקיפין בשימוש בנכסי עשות או ידע של עשות כמפורט בסעיפים 4, 5, ו- 6 לעיל, אולם עשות רשאית לפי שיקול דעתה שלא ליתן אישור כאמור.
 11. זכות פיקוח וקבלת מידע

  נציגים שיוסמכו על ידי עשות, יהיו רשאים לפקח על ביצוע התחייבויותיו של הספק על פי ההזמנה ובכלל זה לבדוק את התכנון, תהליכי הייצור והעבודות, רמת התכנון והעבודה, טיב החומרים וקצב ביצוע ההזמנה על ידו בכל שלב ושלב של ביצועה. הספק מתחייב להרשות לנציגי עשות לבצע את הפיקוח והבדיקות הנ”ל, ולהושיט להם בקשר לכך כל עזרה שידרשו, לרבות מתן כניסה לנציגי עשות בכל עת לכל מקום בו נעשית עבודה כלשהי בקשר לביצוע ההזמנה ולכל מקום בו נמצאים נכסי עשות, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים וציוד כלשהו הקשור בביצוע הזמנה זו. הספק יעמיד לכך, לרשות עשות, אם יידרש לכך, מקום מתאים בשטח המפעל ובו ציוד ותנאים מתאימים שיהיו דרושים לנציגי עשות כדי לאפשר להם לבצע את הביקורת והפיקוח כיאות.

  קיום זכות פיקוח כאמור בס”ק (א) וכן השימוש בסמכויות עשות ונציגיה בהתאם להוראות סעיף זה, לא יהיה בהם כדי להטיל על עשות התחייבות או אחריות כלשהי או כדי לפטור את הספק מכל אחריות או התחייבות כלשהי.

  מבלי לגרוע מן האמור בס”ק (א) לעיל, הספק מתחייב לאפשר לכל גורם שהורשה מטעם עשות ובכלל זה ללקוח של עשות או גוף מסמיך או גוף סוקר, לבקר בכל מקום בו מתבצעת עבודה בקשר עם הזמנה זו, ולבצע בדיקות על מנת לוודא שההזמנה מבוצעת כיאות.

  עשות רשאית, בכל שלב, לדרוש מן הספק לדווח לה על התקדמות העבודה או הייצור.

  הספק ימסור לעשות, לפי דרישתה, כל מידע הנוגע להוצאות שהיו לו בקשר לביצוע הזמנה זו וכן תהיה עשות רשאית באמצעות נציגים שיוסמכו על ידה, לעיין בספרי החשבונות של הספק (במידה שהם מתייחסים לביצוע הזמנה זו) ובכל מסמך אחר הנוגע להוצאות או הכנסות שהיו לספק בקשר להזמנה זו או לביצועה.

  הספק יגרום בהתקשרויותיו עם קבלני המשנה שלו שהוראות סעיף זה יכובדו, בשינויים המחויבים גם על ידי קבלני המשנה.

 12. אחריות הספק לאי התאמה

  הספק אחראי לכל מגרעת, ליקוי, אי התאמה או פגם אחר בתכנון, בפריטים המוזמנים או בעבודה או בשרות שהוזמנו או בכל חלק מהם, הנובעים מביצוע, מחומרים, תכנון או מעבודה או משרות לקויים, פגומים או שאינם עומדים ברמה הדרושה או מאי התאמתם לאמור בסעיף 3 לעיל, או לאיכות או לתכונות הדרושות לשימוש להם הם מיועדים או למפרטים או למדגמים (להלן: “אי התאמה”).

  בכל מקרה של אי התאמה ישתף הספק פעולה עם נציגי עשות ויפעל בהתאם להנחיותיהם לתיקון התקלה, ובכלל זה יתקן את השירותים ו/או המוצרים שסופקו על ידו, יספק שירותים ו/או מוצרים חלופיים, יישא בעלות תיקון השירותים ו/או המוצרים ו/או בהחלפתם, יפצה ו/או ישפה את עשות בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפחתה ו/או תשלום אותו היא תידרש לשלם לכל צד שלישי, מייד עם קבלת דרישה מעשות.

  מבלי לגרוע מן הזכויות הקיימות לעשות במקרה של אי התאמה, הספק יישא בעלות איתור אי ההתאמה בעשות, בדיקת מוצרים ו/או שירותים, בחינה וביצוע של שינויים טכניים, וכל פעולה אחרת שייעודה תיקון התקלה, לרבות עלויות שילוח, הובלה ואחסנה, בהתאם לתעריפים המקובלים בעשות לפעולות אלה.

  היה ותתגלה אי התאמה שחוזרת יותר מפעמיים במוצרים מסוג מסוים (להלן: “אי התאמה סדרתית”),  יחולו הוראות סעיף זה גם על מוצרים  שסופקו בעבר.

 13. מסירת הפריטים, ניירת איכות והחשבונית

  הספק ימסור על חשבונו ואחריותו את הפריטים שהוזמנו במקום האספקה, ויבצע את העבודה או השרות במקום שנקבע לכך בשעות ולפי סדרי עבודה המקובלים בעשות. יחד עם תעודת משלוח שתכלול את הפרטים הבאים: תיאור המוצרים שסופקו בהתאם לנתונים המופיעים בהזמנה, מספר שרטוט לפיו בוצע כל שירות, המספר הקטלוגי של המוצר בעשות.

  כמו-כן, ימציא הספק לעשות, בד בבד עם,  סיום מסירת הפריטים או מתן השירות או ביצוע העבודה בהתאם להזמנה, העתק החשבונית בנוסח הנדרש על ידי עשות עבור הפריטים או העבודה או השרות שבמסגרת ההזמנה, בצרוף תעודה המאשרת מסירת הפריטים או ביצוע העבודה או השרות ובצירוף ניירת האיכות כפי שנקבע בהזמנה. למסמכים אלה יצרף הספק, אם נדרש לעשות כן ע”י עשות, דו”ח על שימוש בנכסי עשות ודו”ח אודות הידע של עשות. לצורך מנין הימים כנקבע בתנאי הזמנה זו, ימנו הימים מהיום בו תומצא חשבונית תקינה על נספחיה למחלקת הרכש של עשות. למען הסר ספק, במקרה בו לא צורפו לטובין או השירות או העבודה המסופקים לעשות, העתק חשבונית תקינה ו/או ניירת האיכות ו/או הדו”ח האמור לעיל, אזי יחשבו הטובין או השירות או העבודה, לכאלה שלא סופקו, עד למועד המצאת המסמכים החסרים.

  כאסמכתא לתשלום ישמשו שני אלה במצטבר: (1) תעודה חתומה על ידי המורשה לחתום בעשות על קבלת הפריטים או העבודה או השירות והמאשרת את קבלתם יחד עם המסמכים המפורטים בס”ק (א) לעיל; (2) חשבונית (מקור) כאמור בס”ק (ד), התואמת את פרטיי ההזמנה. הספק יציין בגוף החשבונית את מספר ההזמנה, את מספר תעודת המשלוח ואת מספר חשבון הבנק שלו. לא מילא הספק אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי סעיף זה, יעוכב ביצוע התשלום המגיע לספק עד למילוי החובות האמורות, במלואן. אולם אם ניתנה לספק תעודה כמפורט בס”ק זה לגבי חלק מן הפריטים, העבודה או השרות שהיה עליו לספק, ישולם לו חלק יחסי מן המחיר המגיע ובלבד שימציא לגבי אותו חלק חשבונית העומדת בדרישות המפורטות לעיל. האמור בסעיף זה לא יפורש כמחייב את עשות להסכים לקבלת פריטים, עבודה או שירות בכמות הנופלת מן הכמות המוסכמת. לגבי חשבונית או מסמכים כאמור לעיל אשר לא היו תקינים, לא יבואו במניין לצורך התשלום, הימים שבין מועד ההמצאה לבין התיקון.

  התעודה החתומה ע”י המורשה לחתום כאמור בס”ק(ב) לעיל, הינה תעודה זמנית בלבד. שום דבר האמור בתעודה זו לא יפורש כהודאה מצד עשות בכך שהספק קיים את תנאי ההזמנה או כגורע בדרך כלשהי מזכויות עשות או מסעדים העומדים לרשותה או כמונע בעד עשות מלבדוק לאחר מכן את הפריטים, העבודה או השרות ולהעלות לגביהם כל טענה בדבר אי התאמה או טענה אחרת בדבר הפרת ההזמנה או תנאיה.

  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל בסעיף זה, חובה על הספק להמציא למחלקת הנהלת החשבונות של עשות, תוך 14 יום ממועד מסירת הפריטים או מתן השירות או ביצוע העבודה בהתאם להזמנה, את חשבונית המקור.

 14. סעדים בגין הפרה וחובת הודעה בדבר הפרה צפויה

  עשות רשאית לבטל את ההזמנה כולה או מקצתה בכל מקרה שהספק הפר הפרה יסודית, התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הזמנה זו. האמור בס”ק זה אינו גורע מכוחה של עשות לבטל את ההזמנה מחמת הפרה לא יסודית כאמור בסעיף 7 (ב) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א – 1970.

  הסתבר לספק כי צפוי פיגור באספקה או כי צפויה הפרה אחרת של תנאי הזמנה זו, עליו להודיע על כך מיד בכתב לעשות. במקרה שצפוי פיגור באספקה, על הספק לציין בהודעה את הסיבות לפיגור וכן את מועד האספקה הצפוי. דין הודעה כאמור בס”ק זה כדין הודעה על הפרה צפויה ועשות תהיה זכאית לכל הסעדים עקב כך, כמפורט בהזמנה זו ועל פי כל דין.

  בכל מקרה של פיגור באספקה ישלם הספק פיצויים קבועים מראש, בסכום השווה ל- 0.33% משווי ההזמנה, עבור כל יום של פיגור, וזאת כדמי נזק מוסכמים מראש. תשלום זה אינו גורע מזכות עשות לדחות ו/או לסרב לקבל את נשוא ההזמנה או חלק ממנה.

  פיגור באספקה יחשב כהפרה יסודית, אם תקופת הפיגור עולה על הקצרה משתי תקופות אלה: 3 חודשים או רבע מן התקופה שנקבעה לאספקת פריטים, העבודה או השירות. על מנת להסיר ספק, מודגש בזה כי פיגור כאמור באספקת שיעור אחד או כמות אחת מן השיעורים או הכמויות שנקבעו יחשב כהפרה יסודית של ההזמנה כולה. האמור בס”ק זה לא יפורש כשולל אפשרויות קיומן של הפרות יסודיות אחרות.

  ביטלה עשות את ההזמנה, כולה או מקצתה, עקב הפרה של הספק, תהיה עשות רשאית להזמין אצל ספק אחר, על חשבון הספק, פריטים או עבודה או שירות דומים לאלה נשוא ההזמנה, או פריטים או עבודה או שרות אחרים, אשר לדעת עשות מתאימים לשמש כתחליף להם, ולחייב את הספק במלוא הפרש המחיר שבין מחיר הפריטים או העבודה או השרות לפי הזמנה זו (כשהוא מחושב על יסוד הוראות ההצמדה וההתייקרות שבהזמנה או בנספחיה לתאריך שבו נעשה התשלום לספק האחר) לבין מחיר הפריטים או העבודה או השרות שתרכוש עשות אצל הספק האחר.

  ביטלה עשות את ההזמנה עקב הפרה של הספק, יחזיר הספק לעשות כל סכום שקיבל מן עשות על חשבון הזמנה זו (במקרה של ביטול עקב אי אספקת חלק מן הפריטים או העבודה או השרות יחזיר הספק לעשות חלק יחסי מסכום זה). הסכום שיוחזר יוצמד למחיר הפריטים, העבודה או השרות (בהתאם להוראות ההצמדה וההתייקרות שבהזמנה או בנספחיה) וישא ריבית בשיעור ריבית הפיגורים הנהוגה ע”י החשב הכללי של משרד האוצר, מיום שניתן לספק ועד להשבתו בפועל לעשות.

  בכל מקרה שעקב הפרת התחייבויות הספק, כולן או מקצתן (לרבות במקרה של ביטול הזמנה עקב כך), לא סיפק הספק לעשות את הפריטים או העבודה או השרות שהוזמנו, כולם או מקצתם, או שפריטים או עבודה או שרות שסיפק הוחזרו לו מחמת אי התאמה, ישלם הספק לעשות פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בסכום השוה ל- 20% (עשרים אחוז) מהמחיר הנקוב בהזמנה, ביום תשלום הפיצויים (כשהוא מחושב לתאריך זה על יסוד הוראות ההצמדה וההתייקרות שבהזמנה או בנספחיה), של הפריטים או העבודה או השרות שלא סופקו או שהוחזרו כאמור. הפיצויים בס”ק זה יהיו בנוסף לכל תשלום המגיע לעשות לפי ס”ק (ד), ס”ק (ה) וס”ק (ו), ואין הם גורעים מכל סעד נוסף העומד לעשות לפי הזמנה זו ו/או לפי כל דין. במקרה בו חומר הגלם, המשמש לייצור הפריטים נשוא ההזמנה, סופק לספק ע”י עשות, ישלם הספק לעשות, בקרות אחד מן המקרים המפורטים בסעיף זה ובנוסף לכל האמור בו, גם את מחיר חומר הגלם שנמסר לו ע”י עשות.

  עשות תודיע לספק על אי התאמה בפריטים בעבודה או בשירות שסופקו, תוך 6 (שישה) חודשים מיום שדבר אי ההתאמה נתגלה לה. עשות לא תהיה זכאית להסתמך על אי התאמה, אלא אם הודיעה עליה תוך 3 (שלוש) שנים מיום שסופקו לה הפריט או העבודה או השרות שלגביו קיימת אי ההתאמה. הגבלה זו לא תחול ועשות תהיה רשאית להסתמך על אי התאמה בפריטים או בעבודה או בשירות, אפילו לא ניתנת הודעה כאמור תוך התקופה של 3 (שלוש) שנים, אם לא ניתן היה לגלות את אי ההתאמה בבדיקה סבירה. הוראות סעיפים 13 14 ו- 15 לחוק המכר תשכ”ה – 1968 והוראות סעיף 3 לחוק חוזה קבלנות, תשל”ד – 1974 לא יחולו על הסכם זה. כמו כן לא תחול על הסכם זה כל הוראה אחרת המחייבת את עשות לבדוק את הממכר או את העבודה או את השרות או להודיע על כל פגם או אי התאמה בהם וכן לא תחול על הזמנה זו כל הוראה המגבילה את זכויותיה של עשות במקרה של אי בדיקה או אי הודעה כאמור.

  מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של עשות על פי הזמנה זו או על פי כל דין, מתחייב הספק לתקן, לפי דרישת עשות, כל מגרעת, קלקול, אי התאמה או כל פגם אחר כאמור בסעיף 11 לעיל על חשבונו הוא, ולפצות את עשות בגין מלוא הנזק או ההפסד שנגרמו או יגרמו לה מחמת אחד או יותר מהגורמים המנויים לעיל. תיקון על פי ס”ק זה יבוצע תוך זמן סביר, על פי נסיבות הענין, ובכל מקרה לא יותר ממחצית תקופת האספקה המקורית של המוצרים ו/או השירותים המקוריים. לא ביצע הספק את התיקון האמור בס”ק זה, תוך זמן סביר כפי שנקבע על ידי עשות בהודעה לספק, תהיה עשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לבצע את התיקון בעצמה או באמצעות ספק אחר, והספק יהיה חייב להחזיר לעשות את כל הוצאות התיקון וההפסדים שנגרמו עקב כך.

  מבלי לגרוע מכל האמור בסעיף זה, בכל מקרה של הפרת התחייבות כלשהי מצד הספק, בין אם בוטלה ההזמנה ע”י עשות בשל כך ובין אם לאו, מתחייב הספק לשפות את עשות בגין כל קנס ו/או הוצאה מכל מין וסוג, שיוטלו על עשות ע”י לקוחותיה והנובעות מהפרת הספק.

  האמור בסעיף זה איננו גורע מכל זכות עשות כלפי הספק על פי הזמנה זו או על פי כל דין

 15. ביטול הזמנה על ידי עשות

  עשות רשאית, לפי שיקול דעתה, בכל עת שתמצא לנכון, לבטל את ההזמנה כולה או חלקה, על ידי הודעה בכתב לספק. במקרה כזה יחולו הוראות אלה:

  עשות תשלם חלק יחסי מן המחיר הנקוב בהזמנה עבור אותם פריטים או עבודה או שירות שסופקו לה בהתאם להזמנה קודם לביטול או, אם נקבע בהזמנה מחיר נפרד לכל פריט, או עבודה או שרות, ישולם אותו מחיר שנקבע בהזמנה לפריטים או לעבודה או לשירות שסופקו.

  אם היו בידי הספק, ביום שנמסרה לו הודעת הביטול לפי סעיף זה, פריטים או עבודה או שרות גמורים ומושלמים שעליו לספקם לפי הזמנה זו, עליו להעבירם מיד לידי עשות, ועשות תשלם עבורם בהתאם לאמור בס”ק (א).

  עבור הפריטים או העבודה או השרות שלא סופקו עקב ביטול ההזמנה כאמור בסעיף זה תשלם עשות את העלויות הישירות הסבירות שנגרמו לספק בפועל, עד למועד קבלת הודעת הביטול, עקב התחייבותו לספקם לעשות,  ובלבד שהעלויות כאמור יוכחו לעשות על ידי הספק. אם בעקבות השקעת העלויות הנזכרות בסעיף זה רכש הספק נכס או זכות כלשהי, יוקנו הנכס או הזכות לעשות. “עלויות” בסעיף זה, לרבות התחייבויות סבירות שהספק נטל על עצמו בגין ההזמנה ובלבד שהספק עשה את מירב המאמצים לצמצם התחייבויות אלה ולהקטין את נזקיו. התשלום לפי ס”ק זה לא יעלה על הנמוך מבין השניים: 1) המחיר המוצמד שנקבע בהזמנה לפריטים או לעבודה או לשירות של סופקו; 2) חלק יחסי מן המחיר שנקבע בהזמנה לפריטים או לעבודה או לשרות שלא סופקו, אשר יחושב לפי היחס שבין העלויות הישירות שנגרמו לספק בפועל, עקב התחייבותו לספקם, כמפורט בס”ק זה, לבין סך כל העלויות הישירות שהיו נגרמות לו אילו בוצעה ההזמנה לגביהם, בתוספת אחוזים מן הסכום המתקבל בגובה שיעור המע”מ החל.

  עשות רשאית לעכב תשלומים המגיעים לספק על פי סעיף זה עד לקבלת הנכסים והרכוש שעל הספק להעביר לידיה, כמפורט בסעיף 15 להלן.

  למניעת ספק, מודגש בזה כי הספק לא יהא זכאי לכל פיצוי או תשלום נוסף עקב ביטול ההזמנה בהתאם לסעיף זה מלבד התשלומים המפורטים בו.

  הספק יחזיר לעשות כל תשלום, שישולם לו על חשבון פריטים או עבודה או שרות שלא סופקו עקב ביטול ההזמנה כאמור בסעיף זה.

 16. פגם באספקה

  מוסכם בזאת כי אחד או יותר מן האירועים הבאים ייחשב כפגם באספקה: ההזמנה לא נמסרה במלואה, קיימת אי התאמה בין חלק או כל המוצרים שהוזמנו לבין אלה שסופקו, לא הומצאו כל המסמכים המפורטים בסעיף 13 לעיל, המוצרים הגיעו באריזה לא תקינה.

  במקרים בהם יתגלה פגם באספקה יקבע נציג עשות האם לקבל את המשלוח, כולו או חלקו. מוצרים לגביהם קיים חשד לקיום פגם באספקה, ייגרעו מתעודת המשלוח, בטרם אישורה והם ייחשבו כמוצרים שלא סופקו.

  הספק יהיה אחראי, לסלק על חשבונו מחצרי מפעל עשות מוצרים שקבלתם נדחתה בתוך שני ימי עסקים מקבלת הודעת הדחייה מעשות.

  הספק לא יהיה אחראי לפיגור באספקה בשל נסיבות המהוות כוח עליון ואשר לא הייתה לספק שליטה עליהן או יכולת לצפות אותן מראש. מובהר בזאת כי שביתה שאינה שביתה ארצית, עוצר, ומצב בטחוני שאינו מלחמה, לא יהוו כוח עליון.

 17. החזרת נכסי עשות וידע של עשות
  בוצעה ההזמנה או בוטלה, מכוח הוראה כלשהי בהזמנה או מכוח הדין, יחזיר הספק לעשות על פי דרישת עשות מיד לאחר סיום הביצוע או מיד לאחר הביטול כאמור, הכל לפי העניין, את כל נכסי עשות למעט נכסים שהושקעו בציוד בפריטים, בעבודה או בשרות שנמסרו לעשות. ההחזרה תיעשה במקום שפורט בסעיף 12 לעיל ובהתאם לאמור באותו סעיף. כן יעביר הספק במקרה כזה, לעשות את כל הידע של עשות.
 18. שינויים לפי דרישת עשות

  עשות רשאית לדרוש מן הספק בכתב, בכל עת לפני אספקת הפריטים או העבודה או השירות כאמור בסעיף 12 לעיל, שינויים בפריטים או במפרטים או בדגמים או בעבודה או בשרות או בלו”ז. במקרה כזה יחולו הוראות אלה:

  הוסכם בין הצדדים כי השינויים כרוכים בשינוי בהוצאות או בשינוי במועד הביצוע וכן הוסכם ביניהם על גובה השינוי במחיר (בין תוספת ובין הפחתה) ועל שינוי המועד, יבצע הספק את השינוי לפי דרישת עשות תוך שינוי המחיר כמוסכם בין הצדדים. הוסכם בין הצדדים כי השינויים אינם כרוכים בשינוי בהוצאות או בשינוי בהוצאות או בשינוי במועד הביצוע יבצע הספק את השינויים לפי דרישת עשות.

  עשות לא תדרוש מכוח סעיף זה שינויים הכרוכים בתוספת (או בהפחתה) של יותר מ- 25% ממחיר ההזמנה/פריט/שירות.

  בהעדר הסכמה כאמור בס”ק (א) או (ב) לעיל יובא העניין להכרעת אדם שיוסכם בין הצדדים ואם לא הסכימו ביניהם להכרעת אדם שימונה לצורך זה על ידי ראש לשכת עורכי הדין (בתנאי שאדם זה אושר על ידי בטחון שדה). החלטתו של אדם זה בדבר שינוי (או העדר שינוי) במחיר או במועד הביצוע או בדבר תחולת ס”ק (ב) יהיו סופיים.

  בכל מקרה חייב הספק, אם נדרש לעשות כך בכתב על ידי עשות, להתחיל ללא דיחוי בביצוע השינויים הנדרשים מכוח סעיף זה וזאת מבלי להמתין להשגת הסכמה כאמור בס”ק (א) או (ב) או להכרעה כאמור בס”ק (ג).

  האמור בסעיף זה איננו גורע מכוח עשות לבטל את ההזמנה כולה או חלקה מכוח הוראות אחרות בהסכם זה או על פי כל דין.

 19. מחירית קבועים
  המחירים שנקבעו בהזמנה הם מוסכמים וקבועים מראש ולא תשולם עליהם כל תוספת (למעט תוספת הצמדה או התייקרות אם נקבעה בהזמנה או בנספחיה). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי תוספת כאמור לא תשולם בגין התעכבות תשלום התמורה על ידי עשות הנובעת מאי מסירת חשבונית על ידי הספק במועד הנקוב בסעיף 12 לתנאים הכלליים להזמנה ו/או בגין אי אספקה במועד הנקוב בהזמנה. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה תחול ההוראה בדבר אי תשלום התוספת גם לגבי מסים, היטלים, תשלומי חובה, פיחותים והתייקרויות.
 20. קיזוז ועדכון

  עשות תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לעשות מן הספק לרבות הוצאות ועלויות שנגרמו לעשות בשל אי המצאת חשבונית והמסמכים הנלווים לה, לפי סעיפים 12 א. ו-12 ב. לתנאים הכלליים להזמנה, במועד הנקוב בהם, או המגיע לעשות מן הספק מכוח הסכם אחר כלשהו, או על פי כל דין, מן הסכומים שהספק זכאי להם עפ”י הסכם זה.

  עשות רשאית לעכב לספק כספים אשר ימצאו לזכותו מפעם לפעם בקופת עשות, זאת אם הספק לא יעמוד בהתחייבויותיו עפ”י הסכם זה או בכל הסכם אחר. בגין עיכוב כספים כאמור לא תשולם הצמדה ו/או ריבית כלשהי.

  הספק מוותר בזאת על זכות עיכבון, ככל שזכות זו מוקנית לו על פי דין.

 21. איסור העברת הזמנה

  הספק אינו רשאי להעביר את ההזמנה כולה או מקצתה, במישרין או בעקיפין, לאדם או גוף אחר בלי הסכמת עשות בכתב ומראש. הסכמה כאמור, אם ניתנה, לא תיצור יריבות כלשהי של עשות כלפי הספק האחר, אלא אם הסכימה לכך עשות במפורש. בכל מקרה יישאר הספק תמיד אחראי כלפי עשות לביצוע ההזמנה ולקיום כל האמור בה, יחד עם הספק האחר.

  למרות האמור בס”ק (א) יהיה הספק רשאי בכפוף להוראות ס”ק זה, להעביר לקבלני משנה (או לספק אחר) עבודות לצורך ביצוע הזמנה זו בהיקף שלא יעלה על 25% משווי ההזמנה. אולם עשות תהיה רשאית לדרוש, כי כל מסירת עבודה לקבלן משנה כאמור תהיה טעונה אישורה. בשום מקרה לא תחול על עשות כל אחריות כלפי קבלן המשנה (או הספק האחר) ואילו הספק יישאר אחראי כלפי עשות לביצוע ההזמנה כולה ולקיום כל האמור בה. בלי לגרוע מהוראות סעיף זה, הספק מתחייב לעמוד בכל התחייבויותיו כלפי קבלני המשנה שלו, על מנת שלא תפגענה זכויות עשות על-פי הזמנה זו.

  הספק אינו רשאי להעביר זכות שהוענקה לו או חובה שהוטלה עליו על פי הזמנה זו, כולה או מקצתה, אלא על פי הסכמה מוקדמת ובכתב של עשות.

  הספק פוטר מכל אחריות כלשהי את עשות כלפיו ו/או כלפי הנמחה, אם מסיבה כלשהי לא בוצעה ההמחאה.

  פיקוח על ידי עשות

  נציגים שיוסמכו על ידי עשות, יהיו רשאים לפקח על ביצוע התחייבויותיו של הספק, ובכלל זה לבדוק את התכנון, תהליכי הייצור והעבודות, רמת התכנון והעבודה, טיב החומרים וקצב ביצוע הזמנה על ידו בכל שלב ושלב של ביצועה.

  הספק מתחייב להרשות לנציגי החברה לבצע את הפיקוח והבדיקות הנ”ל, ולהושיט להם בקשר לכך כל עזרה שידרשו, לרבות מתן כניסה לנציגי החברה בכל עת לכל מקום בו נעשית עבודה כלשהי בקשר לביצוע ההזמנה ולכל מקום בו נמצאים נכסי עשות, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים וציוד כלשהו הקשור בביצוע הזמנה זו. הספק יעמיד לרשות נציגי עשות, אם יידרש לכך, מקום מתאים בשטח המפעל ובו ציוד ותנאים מתאימים שיהיו דרושים לנציגי עשות כדי לאפשר להם לבצע את הביקורת והפיקוח כיאות.

  מובהר בזאת כי קיום פיקוח כאמור לעיל וכן השימוש בסמכויות החברה ונציגיה בהתאם להוראות סעיף זה, לא יהיה בהם כדי להטיל על החברה התחייבות או אחריות כלשהי או כדי לפטור את הספק מכל אחריות או התחייבות כלשהי.

  מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה לעיל, הספק מתחייב לאפשר לכל גורם שהורשה מטעם החברה ובכלל זה ללקוח של החברה או גוף מסמיך או גוף סוקר, לבקר בכל מקום בו מתבצעת עבודה בקשר עם הזמנה זו, ולבצע בדיקות על מנת לוודא שהשירותים ניתנים כיאות.

  עשות רשאית, בכל שלב, לדרוש מן הספק לדווח לה על התקדמות העבודה או הייצור.

  נציג הספק בעשות

  הספק ימנה אחד מעובדיו, שהוא בעל ניסיון, מומחיות והבנה בתחום השירותים לשמש כנציגו בכל הקשור לביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה (להלן: “נציג הספק”). הספק יודיע לעשות על דבר מינויו של נציג הספק בעשות, ימסור לה כל פרט הנדרש ממנה בקשר אליו ויקבל את אישורה למינויו. נציג הספק בעשות יהיה אחראי על הנושאים והפעולות המפורטות להלן: קשר רצוף עם נציג עשות , קבלת הערכות מנציג עשות בדבר הצפי לסוג ולכמות שירותים שעשות תרכוש, מפעם לפעם, במהלך תקופת ההסכם, ייעוץ שוטף בדבר השירותים כאמור בהסכם, פיקוח על אספקת והחזרת המוצרים וביצוע תאומים הקשורים בפעילויות אלו.

  נציג הספק יגיע למפעל עשות בהתאם לבקשת נציג עשות, בשעות העבודה הרגילות, ובהתרעה סבירה מראש. אף על פי כן, במקרה של שירות הנדרש בדחיפות, עשות תפנה לנציג הספק גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות, ונציג הספק יעשה כל מאמץ להיענות לדרישת עשות.

  על מנת להבטיח שירות רצוף והולם, הספק נדרש לנקוט באמצעים הנדרשים בנסיבות העניין על מנת להימנע ככל הניתן מתחלופה באיוש נציג הספק בעשות, ובכל מקרה שייווצר צורך להחליף את הנציג מסיבות שאינן תלויות בספק, יודיע על כך לנציג עשות, מיד עם היוודע לו על כך וככל שהדבר תלוי בו, לפחות שבועיים מראש ובכתב.

  עשות תהיה רשאית לדרוש מהספק להחליף את נציג הספק בעשות, מכל סיבה סבירה שהיא, והספק יעשה כן, לא יאוחר מתום שבוע מיום שהתבקש לעשות כן.

 22. ויתור
  שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים ע”י צד למשנהו לא ייחשבו כויתור על זכויותיו של אותו צד לפי כל דין או לפי ההזמנה, אלא אם כן ויתר אותו צד על כך במפורש ובכתב. מודגש, כי ויתור כאמור יהיה תקף, אך ורק אם ניתן ע”י מורשי החתימה שחתמו על ההזמנה או על חליפיהם.
 23. שימוש ברכוש עשות ע”י הספק

  שימוש בנכסי עשות ו/או בידע של עשות שלא לצורך ביצוע ההזמנה, טעונים אישור עשות מראש ובכתב וכן הסכם מיוחד שייערך עם עשות, לפיו ייקבעו תנאי השימוש בציוד, תשלום התמורה בעד השימוש, דרך גביית התמורה ודרכי הפיקוח על שימוש זה.

  תמורת השימוש בנכסי עשות ו/או בידע של עשות למטרות שאינן עבור עשות, יגיעו לעשות תמלוגים ו/או דמי שימוש, בשיעור שיוחלט ע”י עשות, ועשות תהא רשאית לקזז כל סכום שיגיע לה כאמור מן הספק, מן הסכומים שספק זכאי להם עפ”י הזמנה זו או עפ”י כל עילה שהיא, וזאת בלי לגרוע מכל זכות העומדת לעשות עפ”י דין ו/או חוזה.

  מובהר בזאת, כי הספק לא רשאי להשתמש ו/או לציין ו/או לפרסם את שם עשות ו/או שם לקוחות עשות ו/או המוצרים/שירות/עבודה המסופקים על-ידו לעשות, מבלי קבלת אישור מראש ובכתב של עשות בדבר שימוש ו/או פרסום כאמור לעיל.

 24. קנסות קבלנים
  הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא ועובדיו יקפידו על כל כללי הבטיחות והדרישות הקבועות בחוק ובהנחיות החברה, ויודע כי הפרתן עלולה לגרום לחיובים ולקנסות, בהתאם לתדירות וחומרת ההפרה, כפי שמופיע בקובץ המצורף זה (לחץ כאן).
 25. הדין החל וסמכות שיפוט מקומית
  על הוראות ההזמנה, ביצועה ופרשנותה, לרבות הוראות מסמך זה, יחולו דיני מדינת ישראל ולבית משפט השלום באשקלון או המחוזי בבאר-שבע (לפי העניין), תהיה סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או תביעה העשויה להיות מוגשת בקשר להזמנה זו.
 26. הודעות
  כל הודעה בקשר עם ההזמנה תינתן בכתב ותימסר ביד או בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה. הודעות מטעם עשות (לרבות הודעות לפי סעיפים 14 ו- 16 לעיל) הינן בנות תוקף אך ורק אם נחתמו בידי האדם שחתם על ההזמנה או על ידי מי שממלא אותה עת את תפקידו.

Ron Pirostela

Mr. Ron Pirostela serves as VP of Strategic Planning. Ron joined Ashot Ashkelon in 2008 and held the Head of Aviation Project Management position until 2018; then, he was appointed VP of Marketing and Business Development and the Head of the Aviation Division. Ron, a former officer in Israel Air Force's Technical Branch, has held a wide range of positions as a commander of technical units at Air Force bases, military staff positions, commander of a techno-logistics unit, and more. Ron completed his 26-year service at IAF with the rank of Lieutenant Colonel. Ron holds a BA in Logistics from the Open University and an MA in Public Administration from Bar Ilan University.

VP Strategic Planning

Izick Azulay

Head of Quality Assurance

Mr. Izick Azulay was appointed as head of quality assurance at Ashot Ashkelon Industries Ltd. In 2022.
Izick joined Ashot Ashkelon in 1988 as a CNC operator. From there, he has developed to several managerial levels positions on the production floor, where he gained extensive experience with Ashot's comprehensive technological capabilities. Prior to his current role, Izick served as head of the final inspection department.
Izick brings broad technical experience to his role, focusing on quality assurance management systems.

Eliyahu Damari

Company CEO

Mr. Eliyahu (Eli) Damari has been the CEO of Ashot Ashkelon and Chairman of the Board of Directors of the American subsidiary, Reliance Gear, since 2019.
Eli began his career as an engineer, progressing through many and varied positions in the company, reaching the position of VP of Operations in 2002 until 2016. In the years 2016 - 2019 Eli served as CEO of the Olympia Advanced Metal Industries Group. Eli has extensive technological and managerial experience, and over the years has led complex company projects at the operational and engineering level, including the implementation of advanced logistics and engineering management systems in the Company.
Eli holds a BSc degree in Mechanical Engineering from Ben-Gurion University and an MBA degree from Ben-Gurion University.

Yehuda Hadrian

Director of Engineering

Mr. Yehuda Hadrian has been the Director of Engineering at Ashot Ashkelon Industries since 2017.
Yehuda joined Ashot Ashkelon in 1978, and since then has served in key positions in the field of production and engineering, including Manager of Procurement, of the Operations Division and of the Technologies Division in the Company. Yehuda leads all of the Company's engineering and technological activities and has extensive experience in starting new projects from the point of view of engineering, problem solving and providing engineering solutions to the Company's customers.
Yehuda holds a BSc degree in Mechanical Engineering from the Technion in Haifa.

Shai Avrahami

Manager of the Military Business Unit

Mr. Shai Avrahami was appointed Manager of the Military Business Unit at Ashot Ashkelon Industries Ltd. in 2021.
Shai joined Ashot Ashkelon in 2008, at the beginning of his career he served as Manager of the Assembly Department and later on as Manager of the Continuous Tracks projects.
Before joining Ashot, Shai held a variety of officer positions in the Technology and Maintenance Corps’ Land Force, including Engines Commander, Paratroopers Brigade’s Technology and Maintenance Corps officer, Workshop Commander, and more.
Shai holds a BA degree in Logistics from Sapir College and an MBA degree from Peres Academic Center.

Yair Kaufman

VP Finance and Control

Mr. Yair Kaufman serves as VP of Finance and Control at Ashot Ashkelon Industries Ltd. and as a Director of the American subsidiary, Reliance Gear.
Yair joined Ashot Ashkelon in 2019, bringing nearly 20 years of experience in financial management, control, contracts and sales, including management of Foreign Military Financing (FMF) at a number of companies in Israel and in the US for the Elbit Systems Group.
Yair is a Certified Public Accountant. He holds a BA degree in Economics and Accounting from the University of Haifa and an MBA degree with a specialization in Financial Management and Financing from Tel Aviv University.

Amit Moshe

VP Operations

Mr. Amit Moshe serves as the VP of Operations at Ashot Ashkelon Industries Ltd. Amit joined Ashot Ashkelon in 2009 and has since served in a number of key positions such as Deputy Manager of Internal Procurement and Subcontracting, and Production Manager until his appointment to his current position in 2020. Amit holds a BSc degree in Mechanical Engineering from Ben Gurion University and an Executive MBA degree from Bar Ilan University

Nathalie Eliyahu

VP Human Resources and Administration

Ms. Nathalie Eliyahu serves as VP of Human Resources and Administration at Ashot Ashkelon Industries Ltd.
Natalie joined Ashot Ashkelon in 2018, bringing with her rich and significant experience in human resource management and organizational development. In her most recent position, she served as Human Resources Manager at the Central Sales and Distribution Company of the CBC Group.
Nathalie holds an MA in Organizational Consulting and Development from the College of Management Academic Studies, and a BA in Business Administration from the Ruppin Academic Center.

Adv. Arik Safran

Legal Counsel

Adv. Arik Safran serves as the General Counsel of Ashot Ashkelon Industries Ltd., and of the American subsidiary, Reliance Gear.
Arik joined Ashot Ashkelon in 2020. Arik brings with him extensive managerial and legal experience, both as Assistant to the CEO and General Counsel in the civil market as well as Assistant to the CEO and, later, Professional Advisor to the Minister at the Ministry of Science and Technology and at the Ministry of Labor, Welfare and Social Services. Prior to that, Arik worked as an attorney in leading law firms.
Arik holds a BA in Law and Psychology from the University of Haifa and an MBA with a specialization in Strategy, Marketing and Entrepreneurship from Tel Aviv University. Arik has been licensed to practice law by the Israel Bar Association since 2010.