Ashot Ashkelon News

NEWS

News

News

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בתאריך 20 באפריל 2020

24.03.2020

עשות אשקלון תעשיות בע”מ (“החברה”)

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

 

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום ג’, 21 באפריל 2020, בשעה 15:00. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום ג’, 28 באפריל 2020, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

הנושאים על סדר היום

  1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019.
  2. מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) – רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
  3. אישור מינויו מחדש של ד”ר קובי כגן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
  4. אישור מינויה מחדש של גב’ מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.
  5. אישור מינויו מחדש של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
  6. אישור מינויה מחדש של גב’ מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.
  7. אישור מינויו מחדש של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

 

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של יום ג’, 24 במרץ 2020.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה, עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:  יום שבת, 11 באפריל 2020.

מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברחוב עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, 7863702.

כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה: כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בהם ניתן למצוא את הנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, הינם: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ: www.tase.co.il.

לפרטים נוספים בדבר האסיפה כאמור, פירוט הנושאים שעל סדר היום, הרוב הנדרש ועוד ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום ב’ 16 במרץ 2020, באתר מגנ”א של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

עשות אשקלון תעשיות בע”מ

דווח מידי בדבר זימון אסיפת כללית ביום 21 באפריל 2020להורדה לחץ כאן

כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית שנתית שתתקיים ביום 21 באפריל 2020להורדה לחץ כאן