Ashot Ashkelon News

NEWS

News

News

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בתאריך 4 באפריל 2021

28.02.2021

עשות אשקלון תעשיות בע”מ (“החברה”)

דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

 

בהתאם לחוק החברות, התשנ”ט-1999 (“חוק החברות“), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש”ל-1970 (“תקנות הדוחות“), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש”ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה“), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב“) ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש”ס-2000 (“תקנות הוכחת בעלות במניה”), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, ביום א’, 4 באפריל 2021, בשעה 15:00 (“האסיפה” או “האסיפה הכללית“). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום א’, 11 באפריל 2021, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

חלק א’: הנושא העומד על סדר היום ונוסח ההחלטה המוצע
1. אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה לנושאי המשרה בחברה
מוצע לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בחברה המצ”ב כנספח א’ לדוח זה (“מדיניות התגמול המוצעת“) כפי שזו אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 28 בינואר 2021, לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת של החברה (בישיבתה כוועדת התגמול) (“ועדת התגמול“) לעניין זה, לתקופה של שלושה חודשים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין.
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול המוצעת המצ”ב כנספח א’ לדוח זימון האסיפה לתקופה של שלושה חודשים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין.
חלק ב’- פירוט בדבר הנושא שעל סדר היום
2. אישור מדיניות התגמול המוצעת
2.1. רקע כללי
2.1.1. ביום 18 בינואר 2018, אישר דירקטוריון החברה, בהתאם להמלצת ועדת הביקורת של החברה (המכהנת גם כוועדת תגמול), את מדיניות התגמול הנוכחית של החברה, שאינה טעונה אישור האסיפה הכללית לפי סעיף 276א לחוק החברות, לתקופה שלא תעלה על 3 שנים (“מדיניות התגמול הנוכחית“).
2.1.2. לאור פקיעתה של מדיניות התגמול הנוכחית, הניסיון שנצבר בחברה ביישומה, השינויים שחלו בחברה לרבות בקשר לפעילותה והפסקת סיווגה כחברה בת ממשלתית, פעלה החברה על מנת לגבש את מדיניות התגמול המוצעת.
2.1.3. ביום 25 בינואר 2021, החליטה ועדת התגמול להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר את מדיניות התגמול המוצעת. ביום 28 בינואר 2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר ששקל וקיבל את המלצות ועדת התגמול, את מדיניות התגמול המוצעת, בנוסח המצורף כנספח א’ לדוח זה. יובהר, כי אישור ועדת התגמול והדירקטוריון למדיניות תגמול המוצעת ניתן לתקופה של 3 חודשים בלבד, כאשר בתקופה זו תיבחן החברה שוב את תנאי ההעסקה המפורטים בה כדי לקבוע אם יש בהם כדי להוות תמריץ ראוי לנושאי המשרה בחברה.
2.1.4. במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון שדנו בגיבוש מדיניות התגמול המעודכנת, הובאו נתונים אשר סייעו בגיבושה וביניהם: (1) תנאי מדיניות התגמול הנוכחית והניסיון שנרכש בחברה בעקבות אימוץ ויישום מדיניות התגמול הנוכחית; (2) תיקון 20 לחוק החברות והשיקולים והמטרות שיש להביא על פי הוראות סעיף 267ב לחוק החברות; (3) תיקוני חקיקה לחוק החברות והקלות שנכנסו לתוקף בעת האחרונה הנוגעים למדיניות התגמול ואופן אישור תנאי כהונה של נושאי משרה; (4) נתונים בדבר תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה; (5) היחס בין מרכיבי התגמול השונים של נושאי המשרה בחברה; ו-(6) היחס בין תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה לשכר יתר עובדי החברה, כולל היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדי החברה.
2.1.5. בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, מובאת מדיניות התגמול המוצעת לאישור האסיפה הכללית של החברה.
2.2. שינויים עיקריים בין מדיניות התגמול הנוכחית למדיניות התגמול המוצעת
2.2.1. מדיניות התגמול המוצעת כוללת מספר שינויים ביחס למדיניות התגמול הנוכחית, הנובעים בעיקר מהפסקת סיווגה כחברה בת ממשלתית.
2.2.2. יצוין כי התיאור שלהלן בדבר השינויים העיקריים שבמדיניות התגמול המוצעת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית הוא תיאור תמציתי לנוחות בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לעיון במדיניות התגמול המוצעת המלאה:
2.2.2.1. הוסרו העניינים הרלוונטיים לסיווגה של החברה, במועד אישור מדיניות התגמול הנוכחית, כחברה בת ממשלתית.
2.2.2.2. שכר מנכ”ל – שכרו של מנכ”ל החברה (ברוטו) לא יעלה על סך של 37,680 ש”ח, כמפורט בסעיף 4.5.2 למדיניות התגמול המוצעת.
2.2.2.3. קביעת יעדים שנתיים – שינוי מועד קביעת היעדים השנתיים לכל נושא משרה עד סוף חודש מרץ, כמפורט בסעיף 5.5.1 למדיניות התגמול המוצעת.
2.2.2.4. הסדרי פרישה – ביטול פיצויי פרישה מוגדלים, כמפורט בסעיף 6 למדיניות התגמול המוצעת.
2.2.2.5. ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה – נקבע כי היקף הכיסוי הביטוחי המירבי לא יחרוג מגבולות אחריות של 15 מיליון דולר ארה”ב למקרה ותקופה והפרמיה השנתית בגין ביטוח נושאי משרה לא תעלה על 100,000 דולר ארה”ב, כמפורט בסעיף 7.1 למדיניות התגמול המוצעת.
2.3. פרטים נוספים בקשר לאישור מדיניות התגמול המוצעת ואופן יישום מדיניות התגמול הנוכחית
2.3.1. מדיניות התגמול המוצעת תחול על תנאי התגמול של כל נושאי המשרה בחברה, לרבות הדירקטורים בחברה.
2.3.2. במועד אישור מדיניות התגמול המוצעת על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה אינם חורגים ממדיניות התגמול הנוכחית.
2.3.3. אופן יישום מדיניות התגמול הנוכחית
להלן פירוט אודות היחס בין התקרות הקבועות במדיניות התגמול הנוכחית לבין התגמולים ששולמו בפועל למנכ”ל, לסמנכ”לים ונושאי משרה אחרים של החברה בשנת 2020, בחלוקה לפי רכיבי התגמול הרלוונטיים:
יחס לשכר הממוצע בחברה יחס לשכר החציוני בחברה
על פי מדיניות התגמול תגמול בפועל על פי מדיניות התגמול תגמול בפועל

 

2.4. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון באישור מדיניות התגמול
מדיניות התגמול המוצעת היא לטובת החברה והיא הוגנת וסבירה, בין היתר, מהנימוקים המפורטים להלן:
2.4.1. מדיניות התגמול המעודכנת גובשה בשים לב להוראות תיקון 20 לחוק החברות כמו גם לתיקונים האחרונים לחוק החברות בקשר עם מדינות תגמול וכן לניסיון שנצבר בחברה בעת יישום מדיניות התגמול הנוכחית והצורך בהתאמתה לפעילות החברה, אופייה וצרכיה.
2.4.2. מדיניות התגמול המוצעת נקבעה, בין היתר, בשים לב: לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, למדיניות ניהול הסיכונים בחברה ולגודלה ואופי פעילותה של החברה.
2.4.3. הרכיבים המשתנים במדיניות התגמול, לרבות אופן קביעתם והיקפם ביחס לרכיבים הקבועים, נבחנו בשים לב לתפקיד נושא המשרה ותרומתו/ה להשגת יעדי החברה והשאת רווחיה ולשינויים החקיקתיים בעת האחרונה לגבי מענק שנתי בשיקול דעת.
2.4.4. היחס בין תנאי התגמול של נושאי המשרה ליתר העובדים בחברה הוא סביר ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.
2.5. שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטה
2.5.1. בדיון ובהצבעה בדבר אישור מדיניות התגמול המוצעת שהתקיימה בישיבה מיום 25 בינואר 2021, השתתפו חברי ועדת התגמול כדלקמן: דן ביטון (דירקטור חיצוני ויו”ר הוועדה), יוכבד יעקובי (דירקטורית חיצונית) ואהרון מרמרוש (דירקטור בלתי תלוי).
2.5.2. חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבה שהתקיימה ביום 28 בינואר 2021 בדיון ובהצבעה בדבר אישור מדיניות התגמול המוצעת הם כמפורט להלן: ד”ר קובי כגן (יו”ר הדירקטוריון), דן ביטון (דירקטור חיצוני), יוכבד יעקובי (דירקטורית חיצונית), אהרון מרמרוש (דירקטור בלתי תלוי), מיכל בן אברהם-עזרוני (דירקטורית), מיכל דוננפלד (דירקטורית).
2.5.3. ההחלטה לאמץ את מדיניות התגמול המוצעת התקבלה פה אחד הן בוועדת התגמול והן בדירקטוריון החברה.
חלק ג’- פרטי כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה
3. מקום כינוס האסיפה הכללית , מועדה, מנין חוקי ואסיפה נדחית
3.1. האסיפה הכללית תתכנס ביום ה’, ביום א’, 4 באפריל 2021, בשעה 15:00 , ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון.
3.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים לפחות 50% (חמישים אחוזים) מכלל קולות ההצבעה שבחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
3.3. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ליום א’, 11 באפריל 2021, לאותה שעה ולאותו מקום, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מנין חוקי כאמור (“האסיפה הנדחית“).
3.4. מניין חוקי לאסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני בעלי מניות בעלי זכות הצבעה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הנדחית.
4. הרוב הנדרש באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית לאישור ההחלטה שעל סדר היום
4.1. הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטה שעל סדר היום, הוא כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו מניין קולות רוב הנוכחים בהצבעה, הזכאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
4.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה הרלוונטית, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
4.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף ‏4.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
4.2. על אף האמור לעיל, בהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את מדיניות התגמול המוצעת גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול המוצעת, כי אישור מדיניות התגמול המוצעת על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.
5. הזכאות להשתתף באסיפה הכללית ואופן ההצבעה
5.1. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הוא תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום ה’, 4 במרץ 2021 (“המועד הקובע“). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
5.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש”ס-2000 (“תקנות הוכחת בעלות“), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ (“הבורסה“), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).
5.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה (“כתב המינוי“) ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).
6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית
בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא המפורט בסעיף ‏1 שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כנספח ב’ לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב’ לפרק ז’2 לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968 (“חוק ניירות ערך” ו-“מערכת ההצבעה האלקטרונית” בהתאמה).
6.1. הצבעה באמצעות כתב הצבעה
6.1.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il/, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il (“אתרי ההפצה“).
6.1.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.
6.1.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).
6.1.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.
6.1.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.
6.1.6. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
6.1.7. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הוא המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה.
6.1.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
6.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
6.2.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
6.2.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (“רשימת הזכאים להצביע במערכת“), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.
6.2.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת (“אישור מסירת הרשימה“), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
6.2.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
6.2.5. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית (“מועד נעילת המערכת“). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.
6.3. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.
נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, היא: 1,178,620 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, היא: 176,998 מניות רגילות של החברה.
6.4. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
6.5. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
6.6. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.
ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.
אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.
7. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה
בשם החברה מטפל בדוח מיידי זה, עו”ד יצחק כהן-יהונתן, רחוב ברקוביץ’ 4 בתל-אביב. טלפון: 03-7778333, פקס: 03-7778444.
8. עיון במסמכים
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, בימים א’-ה’ בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל’ 03-7778333, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ”א – אתר ההפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ שכתובתו www.tase.co.il.
בכבוד רב,
עשות אשקלון תעשיות בע”מ
יאיר קאופמן, סמנכ”ל כספים ובקרה

דווח מידי בדבר כינוס אסיפת כללית מיוחדת ביום 4 באפריל 2021להורדה לחץ כאן