Ashot Ashkelon News

NEWS

News

News

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בתאריך 25 ביולי 2021

20.06.2021

עשות אשקלון תעשיות בע”מ (“החברה”)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום א’, 25 ביולי 2021, בשעה 15:00. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום א’, 1 באוגוסט 2021, באותה השעה .באותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות

הנושאים על סדר היום

  1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2020.
  2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) – רואי חשבון, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
  3. אישור מינויו מחדש של ד”ר קובי כגן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
  4. אישור מינויה מחדש של גב’ מיכל בן אברהם עזרוני כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.
  5. אישור מינויו מחדש של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
  6. אישור מינויה מחדש של גב’ מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.
  7. אישור מינויו מחדש של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הוא בתום יום העסקים של יום ב’, 28 ביוני 2021.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה, עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:  יום ה’, 15 ביולי 2021.

מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברחוב עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, 7863702.

כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה: כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בהם ניתן למצוא את הנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, הינם: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ: www.tase.co.il.

לפרטים נוספים בדבר האסיפה כאמור, פירוט הנושאים שעל סדר היום, הרוב הנדרש ועוד ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום א’, 20 ביוני 2021, באתר מגנ”א של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

עשות אשקלון תעשיות בע”מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ביום 25 ביולי 2021להורדה לחץ כאן