Ashot Ashkelon News

NEWS

News

News

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בתאריך 19 בספטמבר 2021

15.08.2021

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ”ט-1999 (“חוק החברות”), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש”ל-1970 (“תקנות הדוחות”), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש”ס-2000 (“תקנות הודעה ומודעה”), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005 (“תקנות הצבעה בכתב”) ולתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש”ס-2000 (“תקנות הוכחת בעלות במניה”), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, ביום א’, 19 בספטמבר 2021, בשעה 15:00 (“האסיפה” או “האסיפה הכללית”). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום א’, 26 בספטמבר 2021, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

חלק א’: הנושאים העומדים על סדר היום ונוסח ההחלטות המוצעות

1.       אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה
מוצע לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה המצ”ב כנספח א’ לדוח זה (“מדיניות התגמול המוצעת”) כפי שזו אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 5 באוגוסט 2021, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה (בישיבתה כוועדת התגמול) (“ועדת התגמול”), לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין. לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול המוצעת ראו סעיף 3 לדוח זה.
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מדיניות התגמול המוצעת המצ”ב כנספח א’ לדוח זימון האסיפה לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין.
2.       אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי דמרי כמנכ”ל החברה
מוצע לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי דמרי, מנכ”ל החברה, כמפורט בסעיף 4 להלן.
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי דמרי, מנכ”ל החברה, כמפורט בסעיף 4 להלן.

חלק ב’ – פירוט בדבר הנושאים שעל סדר היום
3.       אישור מדיניות התגמול המוצעת
3.1.    רקע כללי

3.1.1.       מדיניות התגמול הקודמת של החברה, נערכה עת שהחברה הייתה חברה בת ממשלתית, בהתאם לכללים החלים על חברות ממשלתיות (“מדיניות התגמול הקודמת”). ביום 4 באפריל 2021, אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהתאם להמלצת הדירקטוריון וועדת הביקורת של החברה (המכהנת גם כוועדת תגמול), להאריך את מדיניות התגמול הקודמת, תוך שינויים מינוריים יחסית בתנאיה (על מנת להתאימה לחברה שאינה חברה ממשלתית), לתקופה של 3 חודשים בלבד. זאת, על מנת לאפשר לחברה לבחון את תנאי ההעסקה המפורטים בה כדי לקבוע אם יש בהם כדי להוות תמריץ ראוי לנושאי המשרה בחברה.
3.1.2.       בהתאם להנחיית דירקטוריון החברה, ביצעה החברה עבודה יסודית להכנת מדיניות תגמול חדשה, תוך עריכת סקירה השוואתית ביחס למדיניות התגמול של חברות שונות, הדומות בהיקפן ובפעילותן לחברה. על בסיס נתונים אלו, גיבשה החברה את מדיניות התגמול המוצעת.
3.1.3.       ביום 2 באוגוסט 2021, החליטה ועדת התגמול להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר את מדיניות התגמול המוצעת. ביום 5 באוגוסט 2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר ששקל וקיבל את המלצות ועדת התגמול, את מדיניות התגמול המוצעת, בנוסח המצורף כנספח א’ לדוח זה.
3.1.4.       במסגרת ישיבות ועדת התגמול והדירקטוריון שדנו בגיבוש מדיניות התגמול המעודכנת, הובאו נתונים אשר סייעו בגיבושה וביניהם: (1) תנאי מדיניות התגמול הקודמת והניסיון שנרכש בחברה בעקבות אימוץ ויישום מדיניות התגמול הקודמת; (2) תיקון 20 לחוק החברות והשיקולים והמטרות שיש להביא על פי הוראות סעיף 267ב לחוק החברות; (3) תיקוני חקיקה לחוק החברות והקלות שנכנסו לתוקף בעת האחרונה הנוגעים למדיניות התגמול ואופן אישור תנאי כהונה של נושאי משרה; (4) נתונים בדבר תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה; (5) היחס בין מרכיבי התגמול השונים של נושאי המשרה בחברה; ו-(6) היחס בין תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה לשכר יתר עובדי החברה, כולל היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדי החברה.
3.1.5.       בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, מובאת מדיניות התגמול המוצעת לאישור האסיפה הכללית של החברה.
3.1.6.       החלקים המרכזיים במדיניות התגמול המוצעת הם: המרכיב הבסיסי בתגמול, קרי השכר החודשי של נושאי המשרה בחברה; מענק מבוסס ביצועים שנקבע על פי יעדים ופרמטרים מדידים; מענק על פי שיקול דעת שניתן לפי המלצת מנכ”ל החברה ודירקטוריון החברה.

3.2.    שינויים עיקריים בין מדיניות התגמול הקודמת למדיניות התגמול המוצעת
יצוין כי התיאור שלהלן בדבר השינויים העיקריים שבמדיניות התגמול המוצעת לעומת מדיניות התגמול הנוכחית הוא תיאור תמציתי לנוחות בלבד ואין בו כדי להוות תחליף לעיון במדיניות התגמול המוצעת במלואה:
3.2.1.       שכר מנכ”ל – שכרו של מנכ”ל החברה (ברוטו) לא יעלה על סך של 60,000 ש”ח, כמפורט בסעיף 4.4.1 למדיניות התגמול המוצעת.
3.2.2.       שכר נושא משרה שאינו מנכ”ל – שכרו (ברוטו) של נושא משרה שאינו מנכ”ל החברה לא יעלה על סך של 50,000 ש”ח, כמפורט בסעיף 4.4.1 למדיניות התגמול המוצעת.
3.2.3.       קביעת מדדים לחלוקת מענק – מדיניות התגמול המוצעת כוללת קביעת יעדים ברמת החברה וקביעת יעדים אישיים או אגפיים לכל נושא משרה מדי שנה. מועד קביעת היעדים השנתיים לכל נושא משרה שונה והוא יתקיים עד תום הרבעון הראשון של אותה שנה, כמפורט בסעיפים 5.2.1 ו-5.2.2 למדיניות התגמול המוצעת.
3.2.4.       תקרת מענק מבוסס ביצועים – שינוי תקרת המענק לשיעור שלא יעלה על 3 משכורות של אותו נושא משרה, כמפורט בסעיף 5.2.1 למדיניות התגמול המוצעת.
3.2.5.       חלקיות ביצוע היעדים – המענק יינתן לפי עמידה ביעדים וככל שנושא המשרה לא יעמוד בכל היעדים, יקבל מענק חלקי, ובתנאי שעמד ברף של 75% מהיעדים שהוגדרו מראש.
3.2.6.       תקרת מענק שניתן בשיקול דעת – מענק בשיקול דעת יהא בשיעור שלא יעלה על 3 משכורות של אותו נושא משרה כמפורט בסעיף 5.3.1 למדיניות התגמול המוצעת.
3.2.7.       ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה – נקבע כי היקף הכיסוי הביטוחי המרבי לא יחרוג מגבולות אחריות של 10 מיליון דולר ארה”ב למקרה ותקופה, והפרמיה השנתית וסכום ההשתתפות העצמית בגין ביטוח נושאי משרה יהיו בהתאם לתנאי השוק, כאשר עלות הפרמיה השנתית תהיה בסכום שאינו מהותי לחברה, כמפורט בסעיף 7.1 למדיניות התגמול המוצעת.

3.3.    פרטים נוספים בקשר לאישור מדיניות התגמול המוצעת ואופן יישום מדיניות התגמול הקודמת
3.3.1.       מדיניות התגמול המוצעת תחול על תנאי התגמול של כל נושאי המשרה בחברה, לרבות הדירקטורים בחברה.
3.3.2.       במועד אישור מדיניות התגמול המוצעת על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה אינם חורגים ממדיניות התגמול הקודמת.
3.3.3.       להלן פירוט אודות היחס בין התקרות הקבועות במדיניות התגמול הנוכחית לבין התגמולים ששולמו בפועל למנכ”ל, לסמנכ”לים ולנושאי משרה אחרים של החברה בין השנים 2020-2021, בחלוקה לפי רכיבי התגמול הרלוונטיים:

3.4.    נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון באישור מדיניות התגמול
מדיניות התגמול המוצעת היא לטובת החברה והיא הוגנת וסבירה, בין היתר, מהנימוקים המפורטים להלן:
3.4.1.       מדיניות התגמול המוצעת גובשה בשים לב להוראות תיקון 20 לחוק החברות כמו גם לתיקונים האחרונים לחוק החברות בקשר עם מדינות תגמול וכן לניסיון שנצבר בחברה בעת יישום מדיניות התגמול הקודמת והצורך בהתאמתה לפעילות החברה, אופייה וצרכיה.
3.4.2.       מדיניות התגמול המוצעת נקבעה, בין היתר, בשים לב: לצורך קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, למדיניות ניהול הסיכונים בחברה ולגודלה ואופי פעילותה של החברה.
3.4.3.       הרכיבים המשתנים במדיניות התגמול המוצעת, לרבות אופן קביעתם והיקפם ביחס לרכיבים הקבועים, נבחנו בשים לב לתפקיד נושא המשרה ותרומתו להשגת יעדי החברה והשאת רווחיה ולשינויים החקיקתיים לגבי מענק שנתי בשיקול דעת.
3.4.4.       היחס בין תנאי התגמול של נושאי המשרה ליתר העובדים בחברה הוא סביר ואין בו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה.

3.5.    שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ההחלטה
3.5.1.       בדיון ובהצבעה בדבר אישור מדיניות התגמול המוצעת שהתקיימה בישיבה מיום 2 באוגוסט 2021, השתתפו חברי ועדת התגמול כדלקמן: דן ביטון (דירקטור חיצוני ויו”ר הוועדה), יוכבד יעקובי (דירקטורית חיצונית) ואהרון מרמרוש (דירקטור בלתי תלוי).
3.5.2.       חברי הדירקטוריון שהשתתפו בישיבה שהתקיימה ביום 5 באוגוסט 2021 בדיון ובהצבעה בדבר אישור מדיניות התגמול המוצעת הם כדלקמן: ד”ר קובי כגן (יו”ר הדירקטוריון), דן ביטון (דירקטור חיצוני), יוכבד יעקובי (דירקטורית חיצונית), אהרון מרמרוש (דירקטור בלתי תלוי), מיכל בן אברהם-עזרוני (דירקטורית), מיכל דוננפלד (דירקטורית) ומאיר אורן (דירקטור).
3.5.3.       ההחלטה לאמץ את מדיניות התגמול המוצעת התקבלה פה אחד הן בוועדת התגמול והן בדירקטוריון החברה.

4.       אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי דמרי כמנכ”ל החברה
4.1.    ביום 2 בינואר 2020 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי דמרי כמנכ”ל החברה. לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר דמרי, ראו סעיף 3 בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 28 בנובמבר 2019 (מס’ אסמכתה: 2019-01-104412).
4.2.    מוצע לאשר את עדכון שכרו החודשי (ברוטו) של מר דמרי, החל מיום 1 באוגוסט 2021, לסך של 54,200 ש”ח. בנוסף, יהא מר דמרי זכאי למענקים בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שתהיה מעת לעת. יצוין כי שכרו של מר דמרי, טרם העדכון המוצע עומד על סך של כ-38,000 ש”ח. בנוסף לשכרו כאמור לעיל, זכאי מר דמרי לתנאים סוציאליים והטבות נלוות כמקובל בחברה לנושא משרה בדרגתו (דוגמת רכב צמוד או שווה רכב, הוצאות טלפון, קרן השתלמות, תוספת ביגוד וכו’).
4.3.    למעט עדכון השכר כאמור, לא יחול שינוי בתנאי העסקתו וכהונתו של מר דמרי.
4.4.    להלן יובאו תמצית הנתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות בדבר תגמול למנכ”ל החברה בחישוב שנתי לפי עלות מעסיק (הנתונים באלפי ש”ח).
4.4.1.       שנת 2019 (לתקופה שבין 15.10.2019 עד 31.12.2019)

4.4.2.       שנת 2020

4.4.3.       שנת 2021

*הנתונים מחושבים עד תום השנה. בשנה זו, נכלל מענק בגין שנת 2020. נכון למועד זה, אין לחברה נתונים בדבר המענק לו יהיה זכאי המנכ”ל בגין שנת 2021, אם וככל שיהיה זכאי.

4.4.4.       לאחר העדכון המוצע

* נכון למועד זה, אין לחברה נתונים בדבר מענקים להם יהיה זכאי המנכ”ל, אם וככל שיהיה זכאי. בהתאם למדיניות התגמול המוצעת, המנכ”ל עשוי להיות זכאי לבונוס מבוסס תוצאות ולמענק בשיקול דעת בסכום כולל שלא יעלה על פי 6 משכרו החודשי (דהיינו, 325,200 ש”ח), כך שמקרה שהמנכ”ל יהיה זכאי למענק המקסימלי האפשרי, תעמוד עלות העסקתו השנתית (כולל מענק) על סך של 1,232,200 ש”ח.

4.5.    תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה
ביום 5 באוגוסט 2021, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת (המכהנת גם כוועדת התגמול), את עדכון שכרו של המנכ”ל, מן הטעמים הבאים:
4.5..1.       מר דמרי מכהן כמנכ”ל החברה מיום 15 באוקטובר 2019 ובתקופה זו הוכיח את יכולותיו והוביל את החברה לשביעות רצון הדירקטוריון, והדירקטוריון סבור כי עדכון תנאי העסקתו חשוב לחברה.
4.5..2.       שכרו של מר דמרי (טרם העדכון המוצע) נקבע בהתאם לשכר שהיה נהוג בחברה בהיותה חברה בת ממשלתית והדירקטוריון סבור כי הוא אינו מתאים לחברה במצבה הנוכחי ולכן ראוי לעדכנו.
4.5..3.       העדכון המוצע עומד בהלימה למדיניות התגמול המוצעת המובאת לאישור באסיפה זו.
בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים לעיל, ועדת הביקורת והדירקטוריון בדעה כי עדכון תנאי העסקתו של מר דמרי כאמור לעיל, ראוי וסביר ומקדם את טובתה של החברה.

חלק ג’ – פרטי כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המניין החוקי ואופן ההצבעה
5.       מקום כינוס האסיפה הכללית , מועדה, מנין חוקי ואסיפה נדחית

5.1.    האסיפה הכללית תתכנס ביום א’, 19 בספטמבר 2021, בשעה 15:00 , ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון.
5.2.    מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים לפחות 50% (חמישים אחוזים) מכלל קולות ההצבעה שבחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
5.3.    אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא יימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ליום א’, 26 בספטמבר 2021, לאותה שעה ולאותו מקום, או לכל מועד מאוחר יותר, כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא נכח מנין חוקי כאמור (“האסיפה הנדחית”).
5.4.    מניין חוקי לאסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוח, לפחות שני בעלי מניות בעלי זכות הצבעה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הנדחית.
6.       הרוב הנדרש באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית לאישור ההחלטות שעל סדר היום
6.1.    הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטות שעל סדר היום, הוא כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו מניין קולות רוב הנוכחים בהצבעה, הזכאים להצביע ושהצביעו בה, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
6.1.1.       במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה הרלוונטית, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
6.1.2.       סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף ‏6.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
6.2.    על אף האמור לעיל, בהתאם לסעיף 267א(ג) לחוק החברות, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את מדיניות התגמול המוצעת גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול המוצעת, כי אישור מדיניות התגמול המוצעת על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

7.       הזכאות להשתתף באסיפה הכללית ואופן ההצבעה
7.1.    בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הוא תום יום המסחר במניות החברה בבורסה ביום ה’, 19 באוגוסט 2021 (“המועד הקובע”). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
7.2.    בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש”ס-2000 (“תקנות הוכחת בעלות”), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ (“הבורסה”), ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).
7.3.    בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה (“כתב המינוי”) ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין).
8.       הצבעה באמצעות כתב הצבעה
8.1.    בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים המפורטים בסעיפים 1 ו-2 שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף כנספח ב’ לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב’ לפרק ז’2 לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968 (“חוק ניירות ערך” ו-“מערכת ההצבעה האלקטרונית” בהתאמה).
8.2.    ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il/, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il (“אתרי ההפצה”).
8.3.    בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.
8.4.    בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).
8.5.    חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.
8.6.    הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה – צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.
8.7.    בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
8.8.    המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הוא המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה.
8.9.    בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

9.       הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
9.1.    בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
9.2.    חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (“רשימת הזכאים להצביע במערכת”), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.
9.3.    חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת (“אישור מסירת הרשימה”), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
9.4.    בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
9.5.    המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית (“מועד נעילת המערכת”). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.
10.       בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.
11.       נכון למועד דוח זה: (א) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, היא: 1,178,620 מניות רגילות של החברה; (ב) כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, היא: 176,998 מניות רגילות של החברה.
12.       בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
13.       המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:
עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה – יום ה’, 9 בספטמבר 2021.
14.       המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:
עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה – 14 בספטמבר 2021.
בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.
ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.
אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.
15.       נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה
בשם החברה מטפל בדוח מיידי זה, עו”ד יצחק כהן-יהונתן, רחוב ברקוביץ’ 4 בתל-אביב. טלפון: 03-3075000, פקס: 03-7778444.
16.       עיון במסמכים
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, בימים א’-ה’ בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטל’ 03-7778333, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ”א – אתר ההפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ שכתובתו www.tase.co.il.
בכבוד רב,

עשות אשקלון תעשיות בע”מ

יאיר קאופמן, סמנכ”ל כספים ובקרה

להורדת נספח א’ – מדיניות התגמול המוצעת- לחץ כאן

להורדת נוסח הודעה זאת בפורמט קובץ PDF לחץ כאן