Ashot Ashkelon News

NEWS

News

News

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של עשות אשקלון תעשיות בע”מ (“החברה”)

09.08.2022

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה שתיערך ביום 13 בספטמבר 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני אשקלון (להלן: “האסיפה“), בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה:

  1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדו”ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021.
  2. אישור מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד EY – קוסט פורר גבאי את קסירר עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
  3. אישור מינויים מחדש מר ישי דוידי (יו”ר הדירקטוריון), מר עמית בן צבי, הגב’ לילך אשר-טופילסקי, מר ברוך מצליח ומר אהרון מרמוש (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטורים בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה.
  4. אישור מינוי (לראשונה) של הגב’ חנה הולנדר כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה של שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה.
  5. אישור מדיניות התגמול של החברה.
  6. אישור מתן גמול ליו”ר דירקטוריון פעיל של החברה מר ישי דוידי בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.
  7. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ”ל החברה, מר אליהו דמרי, בכפוף לאישור ממדיניות התגמול של החברה.
  8. אישור תיקון תקנון התאגדות של החברה.
  9. אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים וכפי שיכנו מעת לעת, לרבות דירקטורים אשר מונו מטעם בעלת השליטה בחברה.

 

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ”ט-1999 ולתקנות מכוחו, הינו יום 14 באוגוסט, 2022 (“המועד הקובע“). מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות חמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום (להלן: “אסיפה נידחת“). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית, בעת שיהיו נוכחים בעצמו או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

כתב הצבעה, מערכת הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה: ביחס להחלטות בסעיפים 2 עד 9 לעיל, בעל מניות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי יום 13 בספטמבר 2022, בשעה 11:00. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 3 בספטמבר, 2022.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה נא ראו דיווח מיידי מיום 9 בספטמבר 2022, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ, בכתובת http://maya.tase.co.il.

 

 

                                                                 בכבוד רב,

עשות אשקלון תעשיות בע”מ