Ashot Ashkelon News

NEWS

News

News

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של עשות אשקלון תעשיות בע”מ (“החברה”)

16.11.2022

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה שתיערך ביום 21 בדצמבר 2022, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני אשקלון (להלן: “האסיפה“), בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה:

  1. אישור הקצאה פרטית מהותית של אופציות (לא סחירות) למנכ”ל החברה מר אליהו דמרי.
  2. ביטול הערך הנקוב של מניות החברה.

 

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ”ט-1999 ולתקנות מכוחו, הינו יום 22 בנובמבר, 2022 (“המועד הקובע“). מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות חמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום (להלן: “אסיפה נידחת“). באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית, בעת שיהיו נוכחים בעצמו או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

כתב הצבעה, מערכת הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה: ביחס להחלטות בסעיפים 1 עד 2 לעיל, בעל מניות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי יום 21 בדצמבר 2022, בשעה 12:00. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 11 בדצמבר, 2022.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה נא ראו דיווח מיידי מיום 16 בנובמבר 2022, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ, בכתובת http://maya.tase.co.il.

 

                                                                  בכבוד רב,

עשות אשקלון תעשיות בע”מ