תנאים כלליים למתן שירות ללקוחות
(טיפולים תרמיים ותהליכים)

תנאים כלליים למתן שירות ללקוחות (טיפולים תרמיים ותהליכים)

תנאים כלליים למתן שירות ללקוחות (טיפולים תרמיים ותהליכים)

 1. הגדרות:

“האתר” – אתר האינטרנט של עשות, בכתובת http://www.Ashot.co.il

“העבודה” – המוצרים ו/או השירותים ו/או העבודה ו/או הידע שהלקוח הזמין מעשות.

“הזמנה” או “הסכם” – מסמך רשמי, החתום ע”י הלקוח, במסגרתו הלקוח הזמין עבודה מעשות, לרבות כל הנספחים השונים המהווים חלק מאותו מסמך, והכל בהתאם להצעת המחיר שעשות הוציאה ללקוח.

“החברה” או “עשות” – עשות אשקלון תעשיות בע”מ.

“הלקוח”  – כל אדם ו/או גוף המתקשר עם עשות בהזמנה ו/או בהסכם לביצוע עבודה ע”י עשות.

“הצעת מחיר” – מסמך רשמי החתום ע”י נציג מוסמך של עשות, אשר על בסיסו הלקוח הוציא לעשות את ההזמנה ו/או ההסכם.

“תנאים כלליים” – התנאים המפורטים להלן, הניתנים לשינוי ע”י החברה בכל עת לפי שיקולה הבלעדי. 

  1. התחייבויות הלקוח:

הלקוח מצהיר ומתחייב כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו עם עשות, וכי יש לו את כל המקורות הנדרשים לשם עמידה בהתחייבויותיו הכספיות כלפי עשות כאמור בהצעת המחיר ובהזמנה/הסכם (להלן ביחד: “הזמנה”), אשר הוצאו על בסיסה. למען הסר ספק, הוצאת הזמנה ע”י הלקוח לעשות, תהווה ראיה מכרעת לקבלתה ואישורה של הצעת המחיר ע”י הלקוח, על התנאים המופיעים בה, לרבות תנאים כללים אלה.

הלקוח מצהיר ומתחייב כי התאגד כדין, וכי אין כנגדו הליכים תלויים ועומדים או הליכים צפויים לפירוק, פשיטת רגל, רה-ארגון, כינוס נכסים, הסדר חוב או הליך דומה. בכל מקרה של שינוי ו/או צפי לשינוי בעניין זה, הלקוח מתחייב לעדכן את עשות בהזדמנות הראשונה, שאחרת יהיה בכך משום הפרת הסכם יסודית כלפי עשות. בכל מקרה שבו הלקוח החל, מרצון או שלא מרצון, הליך של פירוק, פשיטת רגל, כינוס נכסים או הליך דומה, יהיה הדבר משום הפרת הסכם יסודית של הלקוח כלפי עשות, אשר יקנה לה את הזכות לבטל את כל ההסכמים וההזמנות מול הלקוח, באופן מיידי, מבלי לגרוע מזכויותיה של עשות להיפרע מהלקוח על כל ההתחייבויות שלו כלפיה ו/או על כל הנזקים שנגרמו לה בשל הפרתו של הלקוח את ההזמנה.

מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח מתחייב לעמוד בכל ההתחייבויות בהן התחייב במסגרת ההזמנה, ולשאת בכל התשלומים בהתאם למועדים שנקבעו בהזמנה.

   1. מידע ומסמכים נלווים

הלקוח אחראי לצרף להזמנה את כל המידע והמסמכים הרלוונטים לביצוע העבודה, לרבות שרטוטים מדוייקים, משקלים, דרישות, פירוט אודות חומר הגלם, תקני עבודה נדרשים וכל יתר המידע והנתונים הנדרשים לשם ביצוע העבודה.

כל מידע שלא פורט היטב במסגרת ההזמנה, יושלם על ידי עשות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי עשות בעניין.

   1. חומרי הגלם לעבודה

בכל מקרה שבו העבודה שהוזמנה מעשות צריכה להתבצע תוך שימוש בחומר גלם שמסופק ע”י הלקוח, הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לאיכות חומר הגלם, וידאג לספק אותו לעשות כשהוא נקי מפגמים, ומוכן לביצוע העבודה.

הלקוח מבין ומצהיר כי עשות אינה אחראית על טיב חומר הגלם ואיכותו, וכי עשות אינה מתכוונת לערוך בדיקות תאימות ו/או איכות לחומר הגלם בטרם ביצוע העבודה.

בכל מקרה שבו חומר הגלם שסופק יתברר כפגום באופן מלא או חלקי, עשות לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו לחומר הגלם במסגרת ביצוע העבודה.

מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה עשות לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לכל חומר גלם שהועבר אליה, מעבר לסכום ההזמנה, כשסכום זה יהווה את תקרת האחריות הכוללת שלה כלפי כל נזק שייגרם ללקוח ו/או לחומרים ו/או למוצרים שהעביר, מכל סיבה שהיא.

   1. תוצרי העבודה:

תוצרי העבודה יסופקו ללקוח במועדים ובאופן בהתאם לתנאי ההזמנה, ובלבד שתנאים אלה תואמים את הצעת המחיר שעשות הוציאה ללקוח קודם לכן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בדבר אחריותה המוגבלת של עשות, קבלת תוצרי העבודה ע”י הלקוח תשמש הוכחה מכרעת, כי היו בעלי איכות טובה ומתאימה להזמנה ולדרישות הלקוח, אלא אם כן הודיע הלקוח אחרת תוך 3 ימים מיום קבלת התוצרים לידיו, והמציא תוך תקופה זו הוכחות לביסוס טענתו.

   1. תשלום ופיגורים:

תשלום הלקוח לעשות בגין העבודה ייעשה במועדים ובאופן בהתאם לתנאי ההזמנה, ובלבד שתנאים אלה תואמים את הצעת המחיר שעשות הוציאה ללקוח קודם לכן.

מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהחברה זכאית לו, כל תשלום אשר לא ישולם ע”י הלקוח לעשות במועדו ובמלואו, יישא ריבית פיגורים והוצאות גביה החל במועד שבו היה אמור להשתלם ועד למועד התשלום בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים היא ריבית הפיגורים הנהוגה בחשבונות חח”ד במועד הרלבנטי בבנק לאומי לישראל בע”מ בתוספת הוצאות גביה בשיעור של 1% מסכום הפיגור.

בכל מקרה שבו יחל טיפול משפטי בחוב של לקוח לעשות, לרבות משלוח מכתבי התראה לרבות מכתבי התראה החתומים על ידי עורך דין של החברה או מטעמה, יתווספו לחיובים כל ההוצאות הכרוכות בפעולות שיינקטו לגביית החוב. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח יישא בהוצאות בהן תחויב החברה במסגרת פעולות אכיפת התשלום ו/או הטיפול המשפטי.

אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לגבות בנוסף לסכומים הנ”ל, הוצאות ו/או שכ”ט

שייפסקו על ידי ערכאה שיפוטית ו/או שיוסכם עליהם במסגרת הסכם פשרה.

   1. הפסקת/ביטול עבודה:

החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את העבודה, כולה או חלקה, ו/או לבטל את ההסכם עם הלקוח, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

   • הלקוח לא שילם לחברה תשלום שהוא חב בו בעד עבודה שהוא קיבל מהחברה;
   • הלקוח הפר תנאי מהותי בהסכם;
   • הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית, או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על נכסיו/זכויותיו;
   • קיימת מגבלה חוקית על המשך מתן השירות;

ככל שלא סוכם אחרת בהזמנה, אזי הלקוח רשאי לבטל את ההסכם, בהודעה מראש ובכתב לחברה, בהתראה של 60 ימים לפחות.

לאחר סיום ההסכם ו/או ביטול העבודה ע”י אחד הצדדים או הפסקתה על ידי החברה, מכל סיבה שהיא, עשות תוציא ללקוח מעת לעת דרישות תשלום בגין כל התשלומים המגיעים לה מהלקוח עד למועד הביטול או עצירת העבודה, לרבות תשלומים בגין מלאי חומרי הגלם לביצוע העבודה, עבודה בתהליך, תוצרים גמורים, רווח סביר והוצאות אחרות שהחברה התחייבה להוציא במסגרת ביצוע העבודה, אשר לא ניתן לבטלן. כמו כן, החברה תהיה רשאית להוציא ללקוח דרישות תשלום בגין הוצאות סבירות שייגרמו לה בשל ביטול ו/או עצירת העבודה, לרבות הוצאות משפט.

הלקוח מתחייב לשלם כל דרישת תשלום כאמור בתוך 14 ימים ממועד קבלת הדרישה. כל סכום שלא ישולם במועד, יישא ריבית בשיעור שיהיה נהוג אותה עת בבנק הפועלים בע”מ, החלה על יתרות חובה בחשבון עו”ש במטבע ישראלי שלא קיימת בו מסגרת אשראי בתוקף, וזאת מהמועד שנקבע לתשלום ועד מועד תשלומו המלא בפועל. הריבית כאמור תתווסף לקרן מדי חודש, ותישא אף היא ריבית בשיעור זהה (ריבית דריבית).

   1. כוח עליון

כל מקרה בו החברה תהיה מנועה מלקיים מחויבויותיה על פי ההזמנה, בשל כוח עליון (לרבות, ירי טילים, מלחמה, מבצע צבאי, אירוע בטחוני, אסון טבע, חבלה, שריפה, שביתה, מגיפה וכיו”ב), תהיה החברה פטורה מביצוע אותה מחויבות אשר לא ניתן לבצעה בשל הכוח העליון, עד להסרת המניעה. במקרה בו קבוע בהזמנה מועד לביצוע אותה התחייבות, יוארך אותו מועד בפרק זמן השווה לפרק הזמן במהלכו נמשך הכוח העליון. אי קיום ההתחייבות בשל הכוח העליון כאמור, לא תחשב כהפרה של הסכם זה.

החברה תודיע ללקוח ללא דיחוי על התרחשות אירוע הנחזה ככוח עליון, תוך פירוט נסיבות אירוע כוח עליון, ועל סיומו של אותו אירוע.

   1. שיפוי בגין הפרת זכויות קניין רוחני:

הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מחזיק בכל זכויות הקניין הרוחני בקשר לביצוע העבודות האמורות, לרבות אך לא רק, בשרטוטים ותוכניות העבודה שהועברו לעשות במסגרת ביצוע העבודה.

בכל מקרה שבו תעלה טענה ע”י גורם כלשהו בדבר הפרה אפשרית של זכויות קניין רוחני במסגרת ביצוע העבודה, הלקוח מתחייב לשאת בכל העלויות שעשות תאלץ להוציא לשם הגנה על טענה זו. עשות תודיע ללקוח על כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדה, והלקוח יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה להצטרף כצד לכל הליך אשר יוגש.

בנוסף, הלקוח מתחייב לשפות את עשות, את עובדיה, מנהליה ואנשים הפועלים מטעמה, על כל סכום שיחויבו לשלם בגין טענה של הפרת זכויות קניין רוחני, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לביצוע העבודה כאמור. וזאת בתוך תקופה שלא תעלה על 14 ימים ממועד הדרישה לכך מצד עשות ו/או מי מטעמה.

   1. קיזוז ועכבון:

במקרה שבו הלקוח לא עמד באיזה מההתחייבויות שלו כלפי עשות, עשות תהיה רשאית לעכב ללקוח תוצרים המגיעים לו ו/או כספים אשר ימצאו לזכותו מפעם לפעם בקופת עשות, עד לעמידתו של הלקוח בהתחייבויותיו כאמור. בגין עיכוב כספים כאמור לא תשולם הצמדה ו/או ריבית כלשהי.

הלקוח מוותר בזאת על זכות עיכבון, ככל שזכות זו מוקנית לו על פי דין.

   1. איסור העברה:

הלקוח אינו רשאי להעביר הסכם ו/או הזמנה, כולם או מקצתם, במישרין או בעקיפין, לאדם או גוף אחר בלא הסכמת עשות בכתב ומראש.

   1. וויתור:

שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים ע”י צד למשנהו לא ייחשבו כויתור על זכויותיו של אותו צד לפי כל דין או לפי ההזמנה, אלא אם כן ויתר אותו צד על כך במפורש ובכתב. מודגש, כי ויתור כאמור יהיה תקף, אך ורק אם ניתן ע”י מורשי החתימה שחתמו על ההזמנה או על חליפיהם.

   1. הדין החל וסמכות השיפוט:

אלא אם נאמר אחרת בהסכם או בהזמנה, על הוראותם, ביצועם ופרשנותם, לרבות הוראות מסמך זה, יחולו דיני מדינת ישראל ולבית משפט השלום באשקלון או המחוזי בבאר-שבע (לפי העניין), תהיה סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או תביעה העשויה להיות מוגשת בקשר להתקשרות הצדדים.

מבלי לגרוע מהאמור, בטרם הגשת תביעה כאמור בקשר להסכם ו/או הזמנה ו/או תנאים אלה, הצדדים מתחייבים לערוך הליך גישור בניסיון לפתור את המחלוקת באמצעות נציג מטעם מנכ”ל עשות מצד אחד, ומנכ”ל הלקוח מהצד השני. ככל והצדדים לא יצליחו להגיע להבנות לאחר הליך זה, הצדדים יפנו למגשר מוסכם בניסיון להגיע להבנות בסיועו. ככל והצדדים לא יצליחו להסכים על מגשר מוסכם, הם יעשו זאת בסיוע של לשכת עוה”ד.

רק לאחר, לפחות, מפגש גישור אחד בהשתתפות המגשר המוסכם, יוכלו הצדדים לפנות לביהמ”ש כאמור. תביעה אשר תוגש ע”י מי מהצדדים מבלי שמוצו הליכי הגישור כאמור לעיל, דינה להימחק על הסף, תוך שהצד המגיש מתחייב לשאת בהוצאות הצד האחר עובר למחיקת התביעה.

   1. הודעות:

כל הודעה בקשר להתקשרות הצדדים תינתן בכתב ותימסר ביד או בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה. הודעות מטעם עשות הינן בנות תוקף אך ורק אם נחתמו בידי אדם המוסמך לכך על פי זכויות החתימה של החברה.

   1. סדר עדיפות:

תנאים כללים אלה באים בנוסף לכל הוראה או תנאי אחר המפורט בהצעת המחיר ו/או הזמנה ו/או בהסכם בין עשות ללקוח. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין איזה מבין תנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו במסמך התקשרות אחר בין עשות ללקוח – תגבר ההוראה של תנאים כלליים אלה, אלא אם נאמר מפורשות אחרת בהצעת המחיר ו/או בהזמנה ו/או בהסכם.

   1. שינוי או עדכון התנאים הכללים:

עשות רשאית לשנות ו/או לעדכן ו/או לגרוע, מעת לעת וללא הודעה מוקדמת, איזה מבין התנאים המופיעים כאן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי כל שינוי כאמור יחול רק לגבי פריטים שיסופקו לאחר המועד בו בוצע השינוי ו/או העדכון הרלוונטי. מחובתו של הלקוח לעקוב מעת לעת אחר השינויים באתר ובתנאים הכללים, ככל שיהיו מעת לעת.

   1. כללי

החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/ או את חובותיה על פי ההסכם לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט.

אם הוראה כלשהי בהסכם זה תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות ההסכם ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

הוראות הסכם זה אינן יוצרות בין הלקוח לבין החברה יחסים משפטיים מסוג שותפות, נאמנות, שליחות , שמירה, או יחסי עבודה.

כל שינוי או תיקון ו/או תוספת להסכם שיעשו ע”י הלקוח לא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב, בהסכמת החברה ונחתמו ע”י נציגיה המורשים.

Ron Pirostela

Mr. Ron Pirostela serves as VP of Strategic Planning. Ron joined Ashot Ashkelon in 2008 and held the Head of Aviation Project Management position until 2018; then, he was appointed VP of Marketing and Business Development and the Head of the Aviation Division. Ron, a former officer in Israel Air Force's Technical Branch, has held a wide range of positions as a commander of technical units at Air Force bases, military staff positions, commander of a techno-logistics unit, and more. Ron completed his 26-year service at IAF with the rank of Lieutenant Colonel. Ron holds a BA in Logistics from the Open University and an MA in Public Administration from Bar Ilan University.

VP Strategic Planning

Izick Azulay

Head of Quality Assurance

Mr. Izick Azulay was appointed as head of quality assurance at Ashot Ashkelon Industries Ltd. In 2022.
Izick joined Ashot Ashkelon in 1988 as a CNC operator. From there, he has developed to several managerial levels positions on the production floor, where he gained extensive experience with Ashot's comprehensive technological capabilities. Prior to his current role, Izick served as head of the final inspection department.
Izick brings broad technical experience to his role, focusing on quality assurance management systems.

Eliyahu Damari

Company CEO

Mr. Eliyahu (Eli) Damari has been the CEO of Ashot Ashkelon and Chairman of the Board of Directors of the American subsidiary, Reliance Gear, since 2019.
Eli began his career as an engineer, progressing through many and varied positions in the company, reaching the position of VP of Operations in 2002 until 2016. In the years 2016 - 2019 Eli served as CEO of the Olympia Advanced Metal Industries Group. Eli has extensive technological and managerial experience, and over the years has led complex company projects at the operational and engineering level, including the implementation of advanced logistics and engineering management systems in the Company.
Eli holds a BSc degree in Mechanical Engineering from Ben-Gurion University and an MBA degree from Ben-Gurion University.

Yehuda Hadrian

Director of Engineering

Mr. Yehuda Hadrian has been the Director of Engineering at Ashot Ashkelon Industries since 2017.
Yehuda joined Ashot Ashkelon in 1978, and since then has served in key positions in the field of production and engineering, including Manager of Procurement, of the Operations Division and of the Technologies Division in the Company. Yehuda leads all of the Company's engineering and technological activities and has extensive experience in starting new projects from the point of view of engineering, problem solving and providing engineering solutions to the Company's customers.
Yehuda holds a BSc degree in Mechanical Engineering from the Technion in Haifa.

Shai Avrahami

Manager of the Military Business Unit

Mr. Shai Avrahami was appointed Manager of the Military Business Unit at Ashot Ashkelon Industries Ltd. in 2021.
Shai joined Ashot Ashkelon in 2008, at the beginning of his career he served as Manager of the Assembly Department and later on as Manager of the Continuous Tracks projects.
Before joining Ashot, Shai held a variety of officer positions in the Technology and Maintenance Corps’ Land Force, including Engines Commander, Paratroopers Brigade’s Technology and Maintenance Corps officer, Workshop Commander, and more.
Shai holds a BA degree in Logistics from Sapir College and an MBA degree from Peres Academic Center.

Yair Kaufman

VP Finance and Control

Mr. Yair Kaufman serves as VP of Finance and Control at Ashot Ashkelon Industries Ltd. and as a Director of the American subsidiary, Reliance Gear.
Yair joined Ashot Ashkelon in 2019, bringing nearly 20 years of experience in financial management, control, contracts and sales, including management of Foreign Military Financing (FMF) at a number of companies in Israel and in the US for the Elbit Systems Group.
Yair is a Certified Public Accountant. He holds a BA degree in Economics and Accounting from the University of Haifa and an MBA degree with a specialization in Financial Management and Financing from Tel Aviv University.

Amit Moshe

VP Operations

Mr. Amit Moshe serves as the VP of Operations at Ashot Ashkelon Industries Ltd. Amit joined Ashot Ashkelon in 2009 and has since served in a number of key positions such as Deputy Manager of Internal Procurement and Subcontracting, and Production Manager until his appointment to his current position in 2020. Amit holds a BSc degree in Mechanical Engineering from Ben Gurion University and an Executive MBA degree from Bar Ilan University

Nathalie Eliyahu

VP Human Resources and Administration

Ms. Nathalie Eliyahu serves as VP of Human Resources and Administration at Ashot Ashkelon Industries Ltd.
Natalie joined Ashot Ashkelon in 2018, bringing with her rich and significant experience in human resource management and organizational development. In her most recent position, she served as Human Resources Manager at the Central Sales and Distribution Company of the CBC Group.
Nathalie holds an MA in Organizational Consulting and Development from the College of Management Academic Studies, and a BA in Business Administration from the Ruppin Academic Center.

Adv. Arik Safran

Legal Counsel

Adv. Arik Safran serves as the General Counsel of Ashot Ashkelon Industries Ltd., and of the American subsidiary, Reliance Gear.
Arik joined Ashot Ashkelon in 2020. Arik brings with him extensive managerial and legal experience, both as Assistant to the CEO and General Counsel in the civil market as well as Assistant to the CEO and, later, Professional Advisor to the Minister at the Ministry of Science and Technology and at the Ministry of Labor, Welfare and Social Services. Prior to that, Arik worked as an attorney in leading law firms.
Arik holds a BA in Law and Psychology from the University of Haifa and an MBA with a specialization in Strategy, Marketing and Entrepreneurship from Tel Aviv University. Arik has been licensed to practice law by the Israel Bar Association since 2010.