Ashot Ashkelon News

NEWS

News

News

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בתאריך 20 באפריל 2020

עשות אשקלון תעשיות בע"מ ("החברה") מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה   ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח' עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום ג', 21 באפריל 2020, בשעה 15:00. אם...

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח' עזרא יסודי 2 ,אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום ה', 12 בספטמבר 2019 ,בשעה 00:10 .אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה...