Ashot Ashkelon News

NEWS

News

News

דוח פומבי לשנת 2021 בהתאם לסעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת התשנ”ו, 1996

01.06.2022

שם המעסיק: עשות אשקלון תעשיות בע”מ (להלן: “עשות“).

תאריך הדוח: 1/6/2022

ענפי הפעילות: תעשייה, ביטחון, תעופה אזרחית.

בהתאם להנחיות, בדקה החברה את נתוני ההשתכרות לשנת 2021, על-פי פילוח העובדים לפי דירוג. בניתוח שבוצע לא נמצא הבדל בהשתכרות בין גברים לנשים בחברה.  במקומות בהם נמצא פער הוא נובע מביצוע שעות נוספות ו/או משמרות ו/או מפערים הנובעים מהבדלי וותק בחברה.

1.    להלן נתונים באחוזים בדבר פערי השכר הממוצע (שכר ברוטו למס) של העובדים/ות שהועסקו בעשות במהלך שנת 2021 לפי פילוח:

אמצעותו במועד הקובע (“רשימת הזכאים להצביע במערכת”), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

 


[1] פילוח העובדים נעשה בהתאם לדירוגם בחברה (לדוגמא טכנאים והנדסאים, מהנדסים, אומן וכדומה).

[2] מס’ חיובי מסמן פער לטובת נשים, מס’ שלילי מסמן פער לטובת גברים. הדבר נכון לכלל בטבלה.

[3] שעות נוספות ומשמרות הינן תלויות עיסוק, אין הבדל בין נשים לגברים בזכאות לביצוע.

[4] תשלומים תלויי וותק, הסכם וזכאות – כגון החזר נסיעות, מעונות, הוצ’ רכב וכו’. ההבדלים נובעים מפערי הוותק בפועל של העובד ו/או מרחק מקום המגורים של העובד, ללא קשר למין העובד.

[5] כלל הנתונים נורמלו לעבודה במשרה מלאה ומתייחסים לחודש עבודה ממוצע.

 

2.      טבלת השוואה למול השכר הממוצע בחברה:

 

בברכה,

נתלי אליהו

סמנכ”לית משאבי אנוש

להורדת נוסח הודעה זאת בפורמט קובץ PDF לחץ כאן