דוח פומבי לשנת 2023 בהתאם לסעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת התשנ”ו, 1996

שם המעסיק: עשות אשקלון תעשיות בע”מ (להלן: “עשות”). תאריך הדוח: 1/6/2024 ענפי הפעילות: תעשייה, ביטחון, תעופה אזרחית. בהתאם להנחיות, בדקה החברה את נתוני ההשתכרות לשנת 2023, על-פי פילוח העובדים לפי דירוג. בניתוח שבוצע לא נמצא הבדל בהשתכרות בין גברים...

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של עשות אשקלון תעשיות בע”מ (“החברה”)

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה שתיערך ביום 26 בספטמבר, 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני אשקלון (להלן: “האסיפה”), בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה...

דוח פומבי לשנת 2022 בהתאם לסעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת התשנ”ו, 1996

שם המעסיק: עשות אשקלון תעשיות בע”מ (להלן: “עשות”). תאריך הדוח: 1/6/2023 ענפי הפעילות: תעשייה, ביטחון, תעופה אזרחית. בהתאם להנחיות, בדקה החברה את נתוני ההשתכרות לשנת 2022, על-פי פילוח העובדים לפי דירוג. בניתוח שבוצע לא נמצא הבדל בהשתכרות בין גברים...

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של עשות אשקלון תעשיות בע”מ (“החברה”)

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה שתיערך ביום 21 בדצמבר 2022, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני אשקלון (להלן: “האסיפה”), בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום...

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של עשות אשקלון תעשיות בע”מ (“החברה”)

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה שתיערך ביום 13 בספטמבר 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני אשקלון (להלן: “האסיפה”), בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה...

דוח פומבי לשנת 2021 בהתאם לסעיף 6ב(ד) לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת התשנ”ו, 1996

שם המעסיק: עשות אשקלון תעשיות בע”מ (להלן: “עשות”). תאריך הדוח: 1/6/2022 ענפי הפעילות: תעשייה, ביטחון, תעופה אזרחית. בהתאם להנחיות, בדקה החברה את נתוני ההשתכרות לשנת 2021, על-פי פילוח העובדים לפי דירוג. בניתוח שבוצע לא נמצא הבדל בהשתכרות בין גברים...