מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בתאריך 4 באפריל 2021

עשות אשקלון תעשיות בע”מ (“החברה”) דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת   בהתאם לחוק החברות, התשנ”ט-1999 (“חוק החברות”), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש”ל-1970 (“תקנות הדוחות”), לתקנות החברות...

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בתאריך 20 באפריל 2020

עשות אשקלון תעשיות בע”מ (“החברה”) מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה   ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום ג’,...

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח’ עזרא יסודי 2 ,אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום ה’, 12 בספטמבר 2019 ,בשעה 00:10 .אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי,...