הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של עשות אשקלון תעשיות בע”מ (“החברה”)

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה שתיערך ביום 13 בספטמבר 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני אשקלון (להלן: “האסיפה”), בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה...

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בתאריך 20 באפריל 2020

עשות אשקלון תעשיות בע”מ (“החברה”) מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה   ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח’ עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום ג’,...

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים במשרדי החברה ברח’ עזרא יסודי 2 ,אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום ה’, 12 בספטמבר 2019 ,בשעה 00:10 .אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי,...